Pilots Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is vaak een eerste stap in het implementatietraject van de Omgevingswet. Het project Pilots Omgevingsvisie, tweede tranche, heeft als doel de beschikbare kennis en ervaring verder te verdiepen en te ontsluiten voor overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen.

Pilots omgevingsvisie: de tweede tranche

Irma Dekker van het programma Aan de slag met de Omgevingswet: "Overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen hebben behoefte aan kennis en ervaring om te kunnen gaan werken met de Omgevingswet. Ontwikkeling van een omgevingsvisie is vaak een eerste stap in het implementatietraject. Met de tweede tranche van de Pilots Omgevingsvisie gaan we de beschikbare kennis en ervaring verder ontsluiten.

Voor deze pilots selecteren we partijen die innovatief aan de slag gaan met hun omgevingsvisie. Aansluitend op de aanbevelingen uit de vorige tranche zetten we vooral in op integraliteit, participatie en cultuurverandering. We gaan de resultaten uit de eerste tranche verdiepen en de opgedane kennis en ervaring breed verspreiden."

Wat gaan we doen?

Het programma heeft RUIMTEVOLK gekozen voor de uitvoering van de Pilots Omgevingsvisie. Projectleider Jeroen Niemans van RUIMTEVOLK: "Samen met de tien geselecteerde pilots stellen we het pilotprogramma samen. Iedere pilot krijgt een coach; daarnaast komen er per pilot twee expertmeetings, waarin de deelnemers specifieke vraagstukken kunnen voorleggen aan deskundigen.

Ervaringen en lessen delen

Rondom de pilots is een groep ingericht van 20 gemeenten, provincies en waterschappen, die als leerkring actief meekijkt en leert. We willen hen laten aanschuiven bij de expertmeetings en de omgevingsdagen, op voorwaarde dat zij hun 'takeaways' delen met ons allemaal. Daarvoor organiseren we gedurende het project ook twee omgevingsdagen, waarin de pilotdeelnemers hun kennis presenteren voor een breed publiek. Gedurende het gehele traject volgen we de pilots op deze website, in de (vak)media en via social media. We laten zoveel mogelijk licht op de pilots schijnen om alle ruimte te geven voor intervisie, ervaringen delen én samen leren!"

Criteria

We houden een afgewogen selectie aan voor de in totaal 10 pilotdeelnemers. Daarbij wegen de volgende criteria mee:

  • Met welk thema wil de kandidaat aan de slag gaan? Dit moet relevant en aansprekend zijn, bijvoorbeeld gezondheid, energietransitie of klimaatadaptatie.
  • Welke partijen betrekt de kandidaat bij zijn pilot? Denk aan waterschappen, dorpsraden, bedrijven en buurgemeenten.
  • In welke fase bevindt de kandidaat zich, en wat is de beoogde leercurve? Voor een zo goed mogelijk leereffect streven we naar een mix van startende en gevorderde kandidaten
  • Hoe komen integraliteit en participatie terug in de aanpak, en hoever heeft de kandidaat die uitgewerkt in visie, plan of zelf in concrete projecten? Maar ook: hoe denkt de kandidaat participatie aan de voorkant in te richten?
  • Waar vindt de pilot plaats? We willen een goede spreiding van de pilots, zowel geografisch als qua omvang van de deelnemende gemeenten.

Aanmelden?

De aanmelding is op 8 maart gesloten. Half maart 2017 ontvangen de aanmelders meer informatie; de intakegesprekken vinden plaats in april 2017.