Slagsessies Aan de slag met de Omgevingswet

Alle Slagsessies zitten vol

Helaas is het niet meer mogelijk om u aan te melden voor de Slagsessies van maart 2019: alle sessies zitten vol. Alle presentaties en verslagen plaatsen we na 20 maart 2019 op deze pagina.

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseert ieder kwartaal interbestuurlijke sessies voor de trekkers implementatie Omgevingswet bij overheden: de Slagsessies. Hier delen we kennis en komen ervaringen uit pilots en experimenten bij elkaar. Ook bespreken en verbeteren we nieuwe producten.

Slagsessies

Slagsessies maart 2019: 'Klaar voor de start!'

De startlijn is in zicht! Over drieëntwintig maanden treedt de Omgevingswet in werking. En dan begint het pas écht. Vergunningaanvragen en meldingen komen via het nieuwe digitale Omgevingsloket binnen bij uw organisatie. Weet u al hoe u deze gaat afhandelen? Ook toont het Omgevingsloket alle regels uit omgevingsdocumenten op de kaart. Maar hoe komen deze regels tot stand? En hoe komen ze in het loket zodat burgers, bedrijven en collega-overheden ze kunnen gebruiken?

De Slagsessies in maart 2019 geven antwoord op deze vragen. U doet kennis op over de spelregels van de Omgevingswet én over de landelijke voorziening van het digitaal stelsel. U krijgt inzicht in wat u de komende tijd moet ondernemen om in 2020 klaar te zijn voor de start. En hoe u de dienstverlening kunt blijven bieden die burgers en bedrijven van u gewend zijn. U kunt deelnemen aan verschillende verdiepingsworkshops waarin u samen met experts aan de slag gaat met de vraag hoe uw organisatie op tijd klaar kan zijn voor de start. Om te ervaren hoe de implementatie van de Omgevingswet in zijn werk gaat, neemt u deel aan het simulatiespel voor interbestuurlijke samenwerking.

Data Slagsessies

Dit zijn de data voor de volgende Slagsessies in 2019:

 • 6 maart 2019, Utrecht
 • 7 maart 2019, Zwolle
 • 14 maart 2019, Den Bosch
 • 20 maart 2019, Utrecht

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag. U kunt contact opnemen via slagsessies@congresbureau.nl of 030-2759623.

Programma

10.30 uur: Voorprogramma

 • de wereld van de Omgevingswet (algemene introductie)
 • introductie digitaal stelsel Omgevingswet (DSO)
 • introductie kerninstrument projectbesluit

11.30 uur:  Lunch

12.00 uur: Plenaire opening

Plenaire opening & live demonstratie van het Omgevingsloket

13.00 uur: Wisselen naar workshops

13.15 uur:  Workshops ronde 1

 1. gebruiksgemak van de kaart, wat speelt hier, wat mag hier?
 2. hoe maak je begrijpelijke regels en goede aanvraagformulieren voor je digitale dienstverlening?
 3. wat moet uw organisatie doen om een aanvraag of melding te ontvangen en te verwerken?
 4. professioneel simulatiespel Recreatiecentrum & oefenen met werkprocessen

14.45 uur:  Pauze

15.15 uur:  Workshops ronde 2

16.45 uur:  Einde

Toelichting op het voorprogramma en de workshops

Voorprogramma

De wereld van de Omgevingswet (algemene introductie)

Een kennismaking met de Omgevingswet in 45 minuten. Wat was de aanleiding om een nieuw juridisch stelsel voor de fysieke leefomgeving te ontwikkelen? Kort komt langs wat er in de wet staat, daarna gaat het over wat de wet beoogt. De intentie van de wet is onder andere dat er meer ruimte is voor initiatieven van burgers en ondernemers. Van 'nee, tenzij' naar 'ja, mits'. Dat is een enorme omslag in denken en doen. Eigenlijk voor iedereen die bij de overheid werkt aan de leefomgeving. Mocht de Omgevingswet nieuw voor u zijn, dan helpt deze sessie u om de workshops deze middag beter te kunnen volgen.

Introductie digitaal stelsel Omgevingswet (DSO)

In de intro DSO brengen we u snel op de juiste vlieghoogte over het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Waarom is het er, wat is het eigenlijk en wat is de verbinding van DSO met uw organisatie en uw werk. Eenvoudig uitgelegd vanuit het perspectief van de gebruiker, waarbij we ICT-jargon tot een minimum proberen te beperken. De sessie is bedoeld voor diegenen die nog geen kennis hebben van het DSO, maar goed voorbereid de middagsessies willen bijwonen.

Introductie kerninstrument projectbesluit

Het projectbesluit is 1 van de kerninstrumenten uit de Omgevingswet. Waterschappen, provincies en Rijk kunnen hiermee projecten met een publiek nationaal, provinciaal of waterstaatsbelang realiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanleg van een snelweg, een dijk, een windpark of een natuurgebied. Het projectbesluit wijzigt indien nodig het omgevingsplan van gemeenten direct. Gemeenten kunnen geen projectbesluit nemen, maar wel de bijbehorende procedure toepassen voor complexe projecten met publiek belang en meerdere alternatieve oplossingen.

Na afloop van deze sessie weet u op hoofdlijnen:

 • wat het projectbesluit is
 • wat u als gemeente, waterschap, provincie of Rijk hiermee moet en kunt
 • welke procedure u moet volgen om tot een projectbesluit te komen
 • hoe het projectbesluit samenhangt met andere kerninstrumenten uit de Omgevingswet
 • in hoeverre het projectbesluit een andere manier van werken vergt
 • hoe het projectbesluit samenhangt met de Landelijke Voorziening van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO-LV)
 • waar u terecht kunt voor meer informatie

Workshops

1 Gebruiksgemak van de kaart, wat speelt hier, wat mag hier?

Heeft uw organisatie al een ambitie op de vernieuwde dienstverlening? Aan welke informatie hebben de initiatiefnemer en belanghebbende behoefte? En hoe kunt u hier de kaart in het Omgevingsloket voor inzetten? Als u hier meer inzicht in wilt krijgen en op zoek bent naar praktische handvatten, doe dan mee met deze workshop.

2 Hoe maakt u begrijpelijke regels en goede aanvraagformulieren voor uw digitale dienstverlening?

Wilt u burgers en bedrijven goed informeren over de lokale regels, dan moeten regels zo geschreven zijn dat ze begrijpelijk zijn. Door begrijpelijke regels in het Omgevingsloket op te nemen, helpt u inwoners bij het checken wat waar mag. Een goed opgebouwd aanvraagformulier kan inwoners helpen een vergunning aan te vragen of een melding te doen. In de workshop behandelen we voorbeelden van regels begrijpelijk maken, goede aanvraagformulieren maken en wie betrokken moeten zijn bij het opstellen van begrijpelijke regels.

3. Wat moet uw organisatie doen om een aanvraag of melding te ontvangen en verwerken?

Het te ontvangen en verwerken van de aanvragen en meldingen verandert met inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021. Hoe gaat u om met aanvragen en meldingen die via het Omgevingsloket binnenkomen?
Hoe is dat anders dan de huidige praktijk? Wat kunt u nu al doen om uw organisatie voor te bereiden? Deze vragen beantwoorden we tijdens de workshop. Natuurlijk is er ook gelegenheid om zelf vragen te stellen.

4. Professioneel simulatiespel Recreatiecentrum & oefenen met werkprocessen

Een enerverend simulatiespel over interbestuurlijke ketensamenwerking. De case: een initiatiefnemer wil een recreatiecentrum bouwen. Samen met alle ketenpartners overlegt u hoe u dit aanpakt en wat u daarvoor moet doen.
Zowel het proces van planvorming als vergunningverlening komen aan bod, evenals 'advies met instemming' van ketenpartners.

Verslagen Slagsessies