Voortgang implementatie van de Omgevingswet

Om de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet te volgen, is een monitor ontwikkeld. De monitor verzamelt en benut de ervaringen bij het bevoegd gezag dat bezig is met de invoering. Overheden kunnen de resultaten gebruiken om hun eigen ontwikkeling te volgen en deze eventueel te vergelijken met de aanpak van bijvoorbeeld collega's in de regio. De resultaten van de monitor worden ook gebruikt om de aanpak en werkzaamheden van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet eventueel bij te sturen.

HH-43655435

Voortgangsonderzoek voorjaar 2017

De laatste monitorronde is in het voorjaar van 2017 namens het programma uitgevoerd door het ICTU. De onderzoekers vroegen alle programmamanagers en projectleiders invoering Omgevingswet bij gemeenten, waterschappen, provincies en rijksinstanties waar hun organisatie staat voor wat betreft de invoering van de wet, en welke ondersteuning zij kunnen gebruiken.

Uit het voortgangsonderzoek kwam naar voren dat de respondenten vooral behoefte hadden aan ondersteuning bij de volgende onderwerpen:

  • DSO en digitaliseringsopgave
  • Cultuuromslag
  • (Impact) nieuwe regelgeving
  • Kosten en de financiering
  • Sense-of-urgency en draagvlak bij het bestuur
  • Regionale samenwerking

Vraag en aanbod

Een uitgebreide beschrijving van de geconstateerde ondersteuningsbehoeften bij de doelgroepen uit het monitoronderzoek, en het ondersteuningsaanbod van het programma Aan de slag met de Omgevingswet vindt u in het overzichtsartikel Ondersteuning implementatie Omgevingswet: vraag en aanbod.

Rapport

Alle uitkomsten van het voortgangsonderzoek voorjaar 2017 vindt u terug in het ICTU-Rapport Voortgangsonderzoek ronde 2, juni 2017 (pdf, 1.8 MB).

Kamerbrief

De onderzoeksresultaten zijn opgenomen in de Kamerbrief van 5 juli 2017.