Zoeken in deze site

Begrip: Milieubelastende activiteit

Een milieubelastende activiteit is een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken. Een wateronttrekkingsactiviteit en een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of zuiveringtechnisch werk zijn geen milieubelastende activiteiten in de zin van de Omgevingswet.

Lees meer op Dit is een milieubelastende activiteit.

Begrip: Activiteiten

De Omgevingswet regelt activiteiten, maar een juridische definitie voor het woord activiteit is er niet. De Omgevingswet onderscheidt verschillende soorten activiteiten. In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staan rijksregels voor activiteiten, zoals:

  • milieubelastende activiteiten
  • bouwactiviteiten
  • de rijksmonumentenactiviteit

Decentrale overheden kunnen ook regels stellen aan activiteiten:

  • waterschapsactiviteiten
  • provinciale activiteiten
  • gemeentelijke activiteiten

Lees meer over regels voor activiteiten.