Minister Ollongren informeert Tweede Kamer over implementatie Omgevingswet

Elk jaar informeert de minister de Tweede Kamer schriftelijk over de voortgang op de implementatie van de Omgevingswet. In de Kamerbrief van 5 juli 2018 is de minister optimistisch over de voortgang.

In de brief blikt de minister eerst kort terug op de veranderingen in het afgelopen jaar. In dat jaar werd de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet verschoven naar 1 januari 2021. Ook werd de Omgevingswet overgedragen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Verder bekijkt de minister in de Kamerbrief de voortgang van de implementatie.

Voortgang implementatie bij overheden

De monitoringresultaten over 2017 laten zien dat veel overheden goede voortgang boeken met de voorbereidingen op de Omgevingswet. Veel overheden zijn het afgelopen jaar van de bewustwordingsfase overgegaan naar de verdiepingsfase. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet ontwikkelt ondersteuningsaanbod dat past bij deze nieuwe fase van verdiepen en verbreden.

Landelijke voorziening digitaal stelsel Omgevingswet (DSO)

De scope van de landelijke voorziening van het digitaal stelsel (DSO-LV) is aangescherpt met de vaststelling van een basisniveau voor het moment van inwerkingtreding in 2021. De landelijke voorziening is naar verwachting medio 2019 technisch gereed. Dit zorgt ervoor dat overheden, bedrijven en burgers vóór inwerkingtreding de tijd krijgen om te oefenen met het gebruik van en het aansluiten op het digitaal stelsel. Nu wordt al via praktijkproeven met individuele overheden geoefend en dit laat zien dat het op kleine schaal werkt.

De minister sluit de Kamerbrief af met de vaststelling dat het komende jaar cruciaal is op weg naar de inwerkingtreding op 1 januari 2021. Daarbij spreekt ze haar vertrouwen uit in de voortgang:

Gelet op de gerapporteerde voortgang in 2017 en de borging van de afspraken in het bestuursakkoord, heb ik het volste vertrouwen dat op 1 januari 2021 de wet in werking kan treden, en dat burgers, bedrijven en overheden daarop goed zijn voorbereid en worden ondersteund door een adequaat digitaal stelsel.