Schrappen actualiseringsplicht bestemmingsplannen geeft meer voorbereidingstijd op omgevingsplan

Per 1 juli 2018 is de Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen van kracht. Daarmee komt de plicht om bestemmingsplannen en beheersverordeningen die elektronisch te raadplegen zijn, regelmatig te actualiseren, te vervallen.

Ruimte voor invoering van de Omgevingswet

Deze wetswijziging vormt een onderdeel in de overgang naar het nieuwe stelsel van de Omgevingswet. De Omgevingswet treedt per 2021 in werking.

Eén van de instrumenten binnen het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht is het omgevingsplan. Gemeenten gaan in het nieuwe stelsel hun bestemmingsplannen, beheersverordeningen en andere regelingen over de fysieke leefomgeving uit andere verordeningen, bundelen en omvormen tot 1 samenhangend omgevingsplan. Voor deze belangrijke opgave krijgen gemeenten tot 2029 de tijd.

De afschaffing van de actualiseringsplicht zorgt voor ruimte in tijd en capaciteit. Gemeenten kunnen zo al starten met de voorbereiding van het tot stand brengen van hun omgevingsplan.

Afschaffing actualiseringsplicht

Alleen voor de bestemmingsplannen en beheersverordeningen die elektronisch te raadplegen zijn wordt de actualiseringsplicht afgeschaft. Dit in verband met de kenbaarheid van de geldende bestemmingsregeling voor burgers en bedrijven.

Het gaat om de plannen die beschikbaar zijn gesteld op:

Dat zijn in ieder geval:

  • De plannen die volgens de Wro (Wet ruimtelijke ordening) digitaal zijn vastgesteld.  Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voorgeschreven standaarden (IMRO2008 en IMRO2012).
  • Daarnaast zijn het plannen die zijn vastgesteld volgens een oudere standaard (IMRO2006) die toen niet werd voorgeschreven. Maar die wel werd gebruikt en die plannen op bijna dezelfde manier raadpleegbaar maakt.
  • Ten slotte gaat het om oudere plannen die nog niet zijn opgesteld volgens digitale standaarden, maar waarvan wel een ingescande versie beschikbaar is gesteld op ruimtelijkeplannen.nl (Plancontour en PDF, ofwel PRPCP2008).

Voor plannen die niet via ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen zijn, blijft de actualiseringsplicht in de Wro van kracht tot de Omgevingswet in werking treedt. Met de inwerkingtreding vervalt namelijk ook de actualiseringsplicht van de Wro. De plicht komt niet terug in de Omgevingswet.

Voorbereiden op het omgevingsplan

Zoals gezegd is het opstellen van een omgevingsplan een belangrijke opgave. Het verdient aanbeveling hier tijdig mee te beginnen. Wanneer in 2021 de Omgevingswet in werking treedt, heeft een gemeente in formele zin al een omgevingsplan. Dit regelt de Invoeringswet.

Dat tijdelijke omgevingsplan bestaat uit oude ruimtelijke plannen en verordeningen die allemaal hun eigen begrippenkader hebben. De gemeente hoeft deze ruimtelijke plannen en verordeningen niet opnieuw vast te stellen.

Advies

Er kan een omgevingsplan ontstaan waarin 1 begrip op verschillende manieren wordt gebruikt. Het advies is om in de aanloop naar 2021 te kijken of er grote tegenstrijdigheden ontstaan als de verschillende ruimtelijke plannen en verordeningen opgaan in het omgevingsplan. Bekijk ook of er grote ruimtelijke ontwikkelingen na 2021 zijn gepland die bij toetsing aan het tijdelijke omgevingsplan in de knoop kunnen komen.

Gemeenten kunnen vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet nu al nadenken over het uniformeren van begrippen.

Meer informatie

Lees meer over het omgevingsplan.