Oproep pilotprogramma - Energietransitie versnellen met hulp van de Omgevingswet

Gepubliceerd op 10 januari 2019

Hoe kunnen de instrumenten van de Omgevingswet gemeenten helpen bij het bereiken van de eigen klimaat- en energiedoelstellingen? Deze vraag staat centraal in een kennis- en leertraject dat begin 2019 van start gaat. Er is plek voor 8 gemeentelijke pilots. Aanmelden voor de pilot kan tot en met 11 februari 2019.

De 8 gemeentelijke pilots gaan onder begeleiding aan de slag met deze vraag. Andere geïnteresseerden kunnen in een tweede ring meedenken en meeleren. Een consortium bestaande uit Antea Group, Rho adviseurs, Over Morgen, TNO, Platform31 en Rebel gaat dit traject uitvoeren. Dit is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Samen met gemeenten gaan ze concrete stappen zetten bij het versnellen van de energietransitie met de nieuwe Omgevingswet.

Energieregio's

Op dit moment verkennen gemeenten, provincies en waterschappen in energieregio's wat de behoefte is aan warmte en elektriciteit. Ze verkennen ook welk aanbod ze denken te kunnen realiseren. Veel hangt samen met andere opgaven waar organisaties voor staan, bijvoorbeeld rond wonen, werken, mobiliteit en landbouw. Besluiten over deze opgaven worden vastgelegd in een omgevingsvisie, een omgevingsverordening, omgevingsplan en/of een programma: de instrumenten van de nieuwe Omgevingswet.

Ervaring uit eerdere pilots heeft geleerd dat gemeenten veel vragen hebben over hoe zij dit instrumentarium van de Omgevingswet kunnen inzetten voor energie- en klimaatvraagstukken. Het kennis- en leertraject gaat concreet aan de slag met de energie- en klimaat vraagstukken. Deelnemers gaan actief op zoek naar antwoorden op vragen als:

  • Welke besluiten zijn nodig om een wijk aardgasvrij te maken?
  • Welke rol spelen de diverse kerninstrumenten binnen die besluiten?
  • Hoe en waar leg je samenwerking tussen gemeente, bedrijf en burger vast?
  • Welke instrumenten van de Omgevingswet kun je hiervoor gebruiken?
  • Welke kansen en beperkingen biedt de Omgevingswet voor het versnellen van de energietransitie?

Pilots begeleiden

De 8 gemeentelijke pilots gaan ervaring opdoen met het integraal meenemen van klimaat- en energiedoelstellingen van gemeenten in de Omgevingswetinstrumenten. De opbrengst daarvan is tweeledig:

  • Voor de pilots levert het begeleidingstraject individuele resultaten op.
  • Daarnaast brengt het totale project knelpunten en oplossingen in beeld. Deze kunnen interessant zijn voor zowel de pilot- als andere gemeenten.

Elke pilot krijgt een coach toegewezen die helpt om gedurende het traject concrete stappen te maken. Daarnaast organiseert het consortium een tweede ring, waarin andere geïnteresseerden kunnen deelnemen met een specifieke pilot. Deze tweede ring kan meekijken met de eerste ring om zo ook ervaringen op te doen over het versnellen van de energietransitie met behulp van de wetsinstrumenten van de Omgevingswet.


Meer informatie

Meer informatie over de energietransitie in relatie tot de instrumenten van de Omgevingswet: