Van plan tot publicatie

De keten van plan tot publicatie zorgt voor het maken en publiceren van omgevingswetbesluiten (ook bekend als omgevingsdocumenten). De overheid stelt deze beschikbaar in het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). De overheid kan ook een vragenboom ter beschikking stellen voor een vergunningcheck.

De stappen in de keten

keten-vanplantotpublicatie

De keten van plan tot publicatie bevat de volgende stappen:

1. Gebiedsoriëntatie, gebiedsanalyse

De planmaker van de gemeente, de provincie, het waterschap of het Rijk analyseert het gebied waarvoor een overheid een plan of visie in het kader van de Omgevingswet ontwikkelt. Hij onderzoekt de voor het plan relevante aspecten in de leefomgeving en welke regels er voor het gebied gelden. En hij overlegt hierover met andere overheden in het gebied.

2. Opstellen omgevingswetbesluit

De planmaker bepaalt hoe de beleidsuitgangspunten binnen de organisatie vertaald kunnen worden in regels. Daarna legt hij de regels vast in een omgevingswetbesluit, samen met collega's van zijn organisatie. Dit kan bijvoorbeeld een omgevingsplan, omgevingsverordening of waterschapsverordening zijn. Een omgevingswetbesluit heeft altijd een werkingsgebied waarvoor de juridische regels gelden. Planmakers kunnen ook beleid vastleggen in een omgevingsvisie, die richtinggevend is voor onderliggende plannen.

De vastlegging gebeurt volgens de standaarden die voor het beschikbaarstellen en bekendmaken zijn gemaakt. Dit zijn de Standaard officiële publicaties (STOP) en het bijbehorende Toepassingsprofiel omgevingsdocumenten (TPOD). De planmaker stemt ook af met andere overheden en belanghebbenden.

3. Opstellen vragenbomen

De juridisch adviseur en regelanalist schrijven de juridische regels in omgevingswetbesluiten om naar begrijpelijke teksten en logica, de toepasbare regels. Dit gebeurt om de regels in de omgevingswetbesluiten toegankelijk te maken in vragenbomen binnen het Omgevingsloket.

Met een vragenboom kan een initiatiefnemer in het Omgevingsloket checken of hij een vergunning nodig heeft en kan hij via een vragenboom een aanvraag indienen.

Bij het opstellen van toepasbare regels gebruiken de jurist en de regelanalist de Standaard toepasbare regels (STTR). Deze standaard is opgesteld voor het digitaal stelsel.

4. Samenwerken plan

De verschillende overheden kunnen in deze stap samenwerken aan het plan.

5. Bekendmaken en beschikbaar stellen

Als het plan klaar is en goedgekeurd door bijvoorbeeld de gemeenteraad of Provinciale Staten, biedt het bevoegd gezag deze aan bij de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB). De LVBB maakt het plan bekend. Daarmee krijgt het besluit rechtskracht. En de LVBB stelt het plan beschikbaar om te kunnen opvragen en raadplegen. Ook komt de informatie uit het plan beschikbaar binnen het Omgevingsloket. In het loket kan iedereen de regels uit het plan op de kaart zien. Dat kunnen ook regels uit verschillende plannen zijn.

Stappen in lokale systemen

De eerste vier stappen in deze keten gebeuren in de lokale systemen van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. De laatste stap, het bekendmaken en beschikbaar stellen, vindt plaats in de landelijke voorziening van het digitaal stelsel.

Animatie 'van plan tot publicatie'


Status

De verschillende bouwstenen in de keten zijn in ontwikkeling. Elk kwartaal presenteren de ontwikkelteams de voortgang tijdens de kwartaaldemonstratie.