Rapport ICT Markttoets gepubliceerd

Eind 2017 voerde Nederland ICT in samenwerking met GeoBusiness een ICT Markttoets uit in opdracht van het programma Aan de Slag met de Omgevingswet. Onderwerp was het digitaal stelsel voor de Omgevingswet/Open Stelsel. Aan de ICT Markttoets mee werkten 28 marktpartijen mee.

Deze partijen gaan gebruik maken van het digitaal stelsel voor de Omgevingswet voor het (door)ontwikkelen van standaardsoftware ten behoeve van de Omgevingswet. Het is belangrijk voor zowel de overheid als de markt dat er een goede aansluiting is en dat het open stelsel de markt uitnodigt te vernieuwen. De landelijke voorziening DSO is hierin leverancier aan marktpartijen, en de bevoegd gezagen zijn opdrachtgever van marktpartijen.

Het programma gebruikt de conclusies uit het rapport om verder richting te geven aan de doorontwikkeling van het stelsel en de interactie met marktpartijen.

Conclusies

Op hoofdlijnen kunnen uit deze consultatie vier conclusies getrokken worden:

  1. Alle marktpartijen herkennen en omarmen de strategie rondom het open stelsel en de invulling via de services-strategie.
  2. Maar de marktpartijen zijn van mening dat er te weinig informatie is om nu al software te kunnen ontwikkelen en aanbieden. Er mist vooral nog (voldoende zekere) informatie over de tijdlijnen en de toe te passen (gegevens)standaarden en de geldigheidsduur
  3. Er is teveel onzekerheid rondom de wet, de borging van standaarden, de invoeringsdatum en de keuzes die nog gemaakt moeten worden over verantwoordelijkheden (landelijk en/of decentraal) op diverse bestuurlijke niveaus. Dit houdt marktpartijen tegen om nu te starten en te investeren.
  4. Daarnaast zijn de mogelijke klanten en eindgebruikers nog onbekend met (of onzeker over) de gevolgen van de Omgevingswet. Door deze onbekendheid kunnen klanten en eindgebruikers hun vraag nog niet formuleren en komt de vraag naar de leveranciers nog niet op gang.

De behoefte van de marktpartijen is vooral om het ‘kleiner en hanteerbaar te maken’ met pilots en best practices om zo te ervaren wat er werkt en niet werkt. Dat kan een belangrijke succesfactor zijn in het stapsgewijs laten groeien van het digitaal stelsel.

Betrokkenheid leveranciers

Het programma betrekt leveranciers al op verschillende manieren en momenten. Het organiseert bijvoorbeeld praktijkproeven bij overheden, waar ook leveranciers bij worden betrokken. Daarnaast organiseert het programma leveranciersdagen en demonstraties om resultaten van deze proeven te delen, de markt te informeren en elkaar te ontmoeten. De volgende leveranciersbijeenkomst is op 13 februari a.s. in Utrecht. De uitkomsten van de ICT Markttoets helpen het programma om de interactie met marktpartijen nog beter in te richten.

Meer weten? Bekijk dan het rapport.