Samen naar een stabiel Digitaal Stelsel Omgevingswet

Gepubliceerd op 21 december 2018

De bestuurspartijen die samen werken aan de invoering van de Omgevingswet - VNG, Unie van Waterschappen, IPO en het Rijk - bereikten 18 december 2018 een mijlpaal. Ze hebben de beheerovereenkomst voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondertekend. Hiermee is er gezamenlijke instemming over het inrichten van het beheer en het waarborgen van de stabiliteit van het DSO Landelijke Voorziening (DSO-LV).

De overeenkomst regelt onder andere de inhoud en de uitvoering van de beheertaak. Het regelt ook de financiering en de samenwerkingsafspraken. Dit alles voor een optimale werking van het DSO-LV (landelijke voorziening). Ook staan er in de overeenkomst afspraken over het uitvoeren van evaluaties en het nemen van besluiten hierover, geschilbeslechting, looptijd en procesafspraken voor eventuele toekomstige uitbouw van het DSO-LV.

Tactisch-, strategisch- en operationeel beheer

De partijen spraken ook de intentie uit om het Kadaster in 2019 de opdracht te gunnen voor het tactisch beheer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties neemt namens de interbestuurlijke partijen het strategisch beheer op zich. De huidige ontwikkelpartners, zoals Geonovum, Kadaster en Rijkswaterstaat, zijn beoogd voor het operationele beheer.

ondertekening beheerovereenkomst

Vlnr: de heer Janssen (IPO), de heer Poppelaars (UvW), de heer Jacobs (VNG) en Minister Ollongren (BZK).

Foto: Jurgen Huiskes