Standaard- en informatiemodel toepasbare regels (STTR en IMTR)

De Standaard toepasbare regels (STTR) en het bijbehorende Informatiemodel toepasbare regels (IMTR) helpen aanvragers bij het Omgevingsloket. De standaarden helpen om juridische regels begrijpelijk te maken. Het Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet verplicht het regelgevend bestuursorgaan de STTR te gebruiken voor het leveren van toepasbare regels aan het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO).

Standaard (STTR) en informatiemodel (IMTR)

Toepasbare regels moeten voldoen aan de Standaard toepasbare regels (STTR). Dan kan het systeem ze tonen in vragenbomen in het Omgevingsloket. Ook kan het regelgevend bestuursorgaan extra informatie hangen aan de toepasbare regels, zoals toelichtingen. Toepasbare regels kunnen verwijzen naar werkingsgebieden, zoals binnen STOP/TPOD worden gebruikt.

Naast de standaard is er het Informatiemodel toepasbare regels (IMTR). Het IMTR legt de binnen de toepasbare regels gebruikte concepten uit. Ook staan hierin de relaties tussen deze concepten.

Impactanalyse STTR

Elk regelgevend bestuursorgaan moet voor elke standaard een impactanalyse uitvoeren. Het Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet verplicht dit. De impactanalyse geeft aan wat de bevoegde gezagen moeten doen om de standaard in te voeren. De rapportage op basis van de impactanalyse beschrijft de (verwachte) impact van de STTR op de bedrijfsvoering van Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten.

In de rapportage Impactanalyse STTR komen de volgende aspecten aan de orde:

  • De impact en consequenties van de invoering van STTR voor de bevoegde gezagen. Specifiek voor techniek, organisatie- en procesinrichting/personeel en kosten/baten.
  • De (rand)voorwaarden waaraan voldaan moet worden om STTR succesvol in te voeren.
  • Aanbevelingen, specifiek ook voor implementatie. Hierbij hoort ook een verkenning van verschillende migratiescenario's

STTR/IMTR versie 1.0

Het Projectmanagement, de Programma Raad en het Opdrachtgeversberaad hebben begin 2019 de STTR en de IMTR vastgesteld. Dit was na uitvoering van de impactanalyse van STTR/IMTR door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

In de rapportage van deze "Impactanalyse STTR" staat:

"In de impactanalyse is een beeld ontstaan van STTR waarin, vanuit transitieperspectief (= voldoen aan wet- en regelgeving), naar verwachting de standaard, met het in ogenschouw nemen van de aanbevelingen en aandachtspunten, implementeerbaar, haalbaar en (waar beproefd) toepasbaar is. Vanuit transformatieperspectief (= realiseren van de verbeterdoelen van de Omgevingswet) zien we nog uitdagingen."

Het rapport vindt u via de link : Impactanalyse STTR

Belangrijkste aanpassing van versie 1.0 ten opzichte van de conceptversie:

  • Opmerkingen vanuit de impactanalyse zijn verwerkt.
  • De in het 1e kwartaal van 2019 (PI-9) ontwikkelde functionaliteit is toegevoegd.
  • De beschrijving van functionaliteit die we in het 2e kwartaal van 2019 (PI-10) ontwikkelen, is toegevoegd. Bijvoorbeeld het nieuwe regelbeheerobject Maatregelen.

In de STTR onderdeel 1.3.4 kunt u de wijzigingen in detail nalezen.

Met de vaststelling wijzigt de status van de documenten STTR/IMTR van "concept" naar "vastgesteld". De status "definitief" volgt na de wettelijke vaststelling van de Invoeringsregeling (naar verwachting zomer 2020).

Standaard uitgelegd

In de presentatie bij de standaard kunt u kennismaken met de basisbegrippen van de standaard. Aan de orde komt onder andere:

  • Wat is minimaal nodig om een toepasbare regel te maken?
  • Uitleg wat de verschillende begrippen binnen de standaard betekenen.
  • Hoe u toepasbare regels moet aanleveren.
  • Hoe u toepasbare regels kunt verifiëren en testen.

Voorbeeldbestanden en XSD's

Naast de standaard en het informatiemodel kunt u ook de voorbeeldbestanden downloaden die horen bij deze standaard.

De XSD's bij versie 1.0 zijn vanaf 18 april 2019 apart als zip-bestand te downloaden.