Begrip: Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)

Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), ook wel Besluit genoemd. Een AMvB is een besluit van de regering, waarin wettelijke regels verder worden uitgewerkt.

Onder de Omgevingswet hangen 4 AMvB's (Besluiten):

Meer over de juridische achtergrond van een AMvB leest u op de website van de Eerste Kamer.

Begrip: API (Application Programming Interface)

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet wordt ontwikkeld als open stelsel. Alle functionaliteiten en gegevens van het loket worden aangeboden als services. Ook wel bekend als API's (Application Programming Interface). API's zorgen ervoor dat softwareprogramma's onderling met elkaar kunnen communiceren. Welke services beschikbaar zijn en aan welke voorwaarden systemen moeten voldoen om aan te sluiten, is te vinden op het Ontwikkelaarsportaal.

Begrip: Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is één van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet. Het Bal bevat regels van het Rijk over activiteiten in de fysieke leefomgeving.

Lees meer over het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Begrip: Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is één van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet. Het Bbl bevat regels over bouwwerken.

Lees meer over het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Begrip: Bevoegd gezag

Het bevoegd gezag kan zowel het Rijk, een provincie, een waterschap als een gemeente zijn. Onder de Omgevingswet heeft ieder instrument een bevoegd gezag. Het bevoegd gezag dat het instrument inzet, is ook het bevoegd gezag voor vergunningverlening, toezicht en handhaving, meldingen en het toestaan van afwijken van algemene regels.

Lees hier verder over bevoegd gezag.

Begrip: Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) is één van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet.

Lees meer over het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Begrip: Bruidsschat

De term ‘bruidsschat’ wordt gebruikt voor de regels die het Rijk als onderdeel van het Invoeringsbesluit Omgevingswet automatisch toevoegt aan elk omgevingsplan en aan elke waterschapsverordening. In de bruidsschat staan onderwerpen waarvoor het Rijk geen direct werkende regels heeft gemaakt. Het is een bijzondere vorm van overgangsrecht. De bruidsschat is onderdeel van het tijdelijk deel van het omgevingsplan.

Begrip: Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is de digitale ondersteuning van de Omgevingswet. De centrale spil is het Omgevingsloket.

Meer informatie vindt u op Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Begrip: Omgevingsbesluit (Ob)

Het Omgevingsbesluit (Ob) regelt in aanvulling op de wet onder meer welk bestuursorgaan het bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning te verlenen en welke procedures gelden. Ook regelt dit besluit wat de betrokkenheid is van andere bestuursorganen bij de besluitvorming. Het regelt ook een aantal op zichzelf staande onderwerpen, zoals de milieueffectrapportage en financiële bepalingen. Het Ob is voor alle doelgroepen relevant, dus voor zowel burgers en bedrijven, als voor overheden. Lees meer over het Omgevingsbesluit.

Begrip: Omgevingsregeling (Or)

De Omgevingsregeling is de ministeriële regeling bij de Omgevingswet. De regeling bouwt voort op de wet en de 4 AMvB’s. Het gaat om technische en administratieve regels voor het gebruik van de wet en de AMvB’s in de praktijk.

Lees meer over de Omgevingsregeling.

Begrip: Standaard aanvragen en melden (STAM)

De Standaard aanvragen en melden is één van de standaarden voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De standaard beschrijft de koppelvlakken die een rol spelen bij het indienen van een vergunningsaanvraag of een melding in het Omgevingsloket. De standaard bestaat uit de specificatie van de standaard en het informatiemodel dat de basis legt voor deze koppelvlakken: het Informatiemodel aanvragen meldingen (IMAM). Bekijk de laatste versie van de Standaard aanvragen en melden (STAM.

Begrip: Omgevingsloket

Het Omgevingsloket is onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Alle digitale informatie is straks te vinden in dit nieuwe loket. Initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden kunnen hier snel zien wat mag in de fysieke leefomgeving. Dit kan door Omgevingswetdocumenten te bekijken of door via vragenbomen te checken welke vergunnings-, meldings- of andere informatieplicht er op een locatie geldt voor een initiatief. Ook het aanvragen van een vergunning kan via het loket.

Lees meer over het Omgevingsloket.

Begrip: Standaard officiële publicaties (STOP)

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet ontwikkelt een algemene standaard voor overheidsbesluiten, de Standaard officiële publicaties (STOP). Deze standaard ondersteunt de functies opstellen, vaststellen, bekendmaken en beschikbaar stellen van officiële publicaties via de de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB).

Naast de algemene standaard STOP krijgt ieder domein een eigen toepassingsprofiel. Voor de Omgevingswet is dat het Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten (TPOD). Inmiddels is voor vier instrumenten van de Omgevingswet uitgewerkt hoe deze gaan werken en wat dat betekent voor de werkprocessen. Bekijk de laatste versie van de Standaard officiële publicaties (STOP).

Begrip: Standaard toepasbare regels (STTR)

De standaard toepasbare regels (STTR) is de standaard voor het aanleveren van toepasbare regels aan het digitaal stelsel Omgevingswet.

Toepasbare regels zijn nodig om burgers en bedrijven straks antwoord te kunnen geven op vragen als: 'Mag ik op deze locatie mijn initiatief starten? Of heb ik daar een vergunning voor nodig?'.

Initiatiefnemers doorlopen hiervoor vragenbomen in het Omgevingsloket. Om deze vragenbomen zo gebruiksvriendelijk mogelijk te laten werken moeten overheden hun juridische regels omzetten naar toepasbare regels. De toepasbare regels leveren ze vervolgens aan bij het digitaal stelsel. Dit moet volgens de standaard toepasbare regels. Bekijk de laatste versie van de Standaard toepasbare regels (STTR).

Begrip: Toepassingsprofielen omgevingsdocumenten (TPOD)

De toepassingsprofielen horen bij de Standaard officiële publicaties (STOP). Het programma Aan de slag met de Omgevingswet ontwikkelt deze algemene standaard voor overheidsbesluiten. Deze standaard ondersteunt de functies opstellen, vaststellen, bekendmaken en beschikbaar stellen van officiële publicaties. Inmiddels zijn de toepassingsprofielen voor verschillende instrumenten van de Omgevingswet uitgewerkt.

Begrip: Toepasbare regels

In het digitaal stelsel Omgevingswet kunnen burgers en bedrijven straks antwoord krijgen op vragen als: 'Mag ik op deze locatie mijn initiatief starten? Of heb ik daar een vergunning voor nodig?'.

Initiatiefnemers doorlopen hiervoor vragenbomen in het Omgevingsloket. Om deze vragenbomen zo gebruiksvriendelijk mogelijk te laten werken moeten overheden hun juridische regels omzetten naar toepasbare regels. Deze toepasbare regels moeten ze aanleveren aan het digitaal stelsel Omgevingswet volgens de Standaard toepasbare regels (STTR).

Toepasbare regels zetten de initiatiefnemer en zijn activiteiten centraal. Juridische regels zetten meer het (lokale) beleid centraal. Alle overheden moeten aan de slag met het opstellen van toepasbare regels. Ze moeten de juridische regels uit hun omgevingsplannen, omgevingsverordeningen en waterschapsverordeningen vertalen naar toepasbare regels.

Begrip: Waterschapsverordening

De waterschapsverordening bevat regels specifiek gericht op het watersysteem en waterstaatswerken binnen het beheergebied van een waterschap. Samen met het omgevingsplan bevat de waterschapsverordening de regels voor de fysieke leefomgeving op lokaal niveau.