Over het programma

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het rijk.

Over het programma Aan de slag met de Omgevingswet

De partners gaan samen de uitdaging aan om 390 gemeenten, 12 provincies, 22 waterschappen, 8 departementen en verschillende uitvoeringsorganisaties te ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet. Ook stimuleert en faciliteert het programma interbestuurlijk en integraal werken.
Daarnaast ondersteunt het programma maatschappelijke partners, initiatiefnemers en belanghebbenden om te kunnen werken met de wet. Dat doet het programma door:

  • te informeren over de bedoelingen van de wet
  • hen bewust te maken van de gevolgen van de wet, en
  • het ontwikkelen van een Digitaal Stelsel Omgevingswet zodat iedereen over dezelfde informatie over de fysieke leefomgeving kan beschikken.

Het programma werkt vraaggestuurd, op grond van behoeften van de overheden, initiatiefnemers en belanghebbenden. Iedere organisatie is zelf verantwoordelijk voor de daadwerkelijke implementatie van de Omgevingswet.

Zo zorgen we met elkaar voor een mooiere, schonere en veilige leefomgeving.

De organisatie van het programma

De opdrachtgever voor het Programma Aan de slag met de Omgevingswet is het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Rijkswaterstaat is de coördinerend opdrachtnemer namens alle partners: de VNG, het IPO, de Unie van Waterschappen en het rijk. Bij het programma werken medewerkers die afkomstig zijn van verschillende overheden. De programmaraad stuurt het gezamenlijke programma aan. Daarnaast organiseren de koepels ook zelf activiteiten voor hun achterban.
Organogram Omgevingswet

Het programma startte officieel in de zomer van 2015 met het tekenen van het bestuursakkoord door de partners.

De samenwerking

Bij de ondersteuning van de invoering van de wet werkt het programma Aan de slag met de Omgevingswet nauw samen met uiteenlopende partners. Met elkaar werken we zoveel mogelijk in de geest van de wet (samen): integraal, vraaggestuurd en erop gericht dat de eindgebruikers straks goed met de wet uit de voeten kunnen. Die eindgebruikers zijn belanghebbenden en initiatiefnemers en dat kan iedereen in Nederland zijn.


Programmaraad

Ineke van der Hee
Ineke van der Hee,
Programmadirecteur

Eugene Meuleman
Eugene Meuleman,
Programmamanager bij Unie van Waterschappen

Kristel Lammers
Kristel Lammers,
Programmamanager bij Vereniging Nederlandse Gemeenten

Tjeerd Kampstra
Tjeerd Kampstra,
Programmadirecteur bij het Interprovinciaal Overleg

Foto Bert Uffen
Bert Uffen,
Programmamanager Digitaal Stelsel Omgevingswet

Gerd de Kruijf
Gerd de Kruif,
Programmamanager Invoeringsondersteuning

Ajold Muntinghe

Ajold Muntinghe,
Directeur Bedrijfsvoering

Arjan 2

Arjan Nijenhuis,
Verandermanager Omgevingswet voor het Rijk