Zoeken in deze site

Begrip: Omgevingsplan

Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied. Per gemeente is er één omgevingsplan. Lees meer over het omgevingsplan.

Begrip: Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving.

Het Rijk, de provincie en de gemeente stellen omgevingsvisies op met het oog op het bereiken van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet.

De omgevingsvisie heeft betrekking op alle terreinen van de fysieke leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat onder andere in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel. Lees meer over de omgevingsvisie.

Begrip: Programma

Het programma is een veelzijdig instrument. In een programma geven overheden uitwerking aan het te voeren beleid of nemen ze maatregelen op om te voldoen aan een omgevingswaarde. Ook kunnen ze maatregelen opnemen om te voldoen aan andere doelstelling voor de fysieke leefomgeving. Het is (multi)sectoraal of gebiedsgericht te gebruiken. Het kan ook samen met andere bestuursorganen worden vastgesteld.

Lees meer over het instrument programma.

Begrip: Projectprocedure en projectbesluit

Om een project uit te voeren, kan de overheid de projectprocedure gebruiken. Dit kan alleen als het overheidsproject een publiek belang dient. Of als een privaat project ook een publiek belang dient.

Voor sommige projecten bepaalt de Omgevingswet dat er sprake is van een publiek belang en verplicht de Omgevingswet dat de overheid de projectprocedure toepast.

De projectprocedure bestaat uit 5 stappen. De laatste stap ervan is het projectbesluit. Het projectbesluit kan alle toestemmingen bevatten die nodig zijn voor het project. Het projectbesluit kent een uitgebreide (voorbereidings)procedure. Participatie is hier ook een onderdeel van. Lees meer over het projectbesluit en de projectprocedure.

Begrip: Beleidscyclus

De beleidscyclus van de Omgevingswet biedt een structuur om de instrumenten van de Omgevingswet te ordenen. De cyclus bestaat uit 4 fasen: beleidsontwikkeling, beleidsdoorwerking, uitvoering en terugkoppeling.

Lees meer over de beleidscyclus.