Samenhangend werken

Samen hangen aan een parachute

Integraler en samenhangend werken

Als je rondloopt in de binnenstad van Barneveld of de haven van Rotterdam, dan zie je alles in samenhang met elkaar. Dat gebeurt vanzelf.  De Omgevingswet stelt als doel het integraal kijken en werken te versterken. Op deze pagina vindt u hierover kennis en bestaande ervaringen.

Notitie Integraal Werken Rijk

Praktijkvoorbeelden

Handige handvatten

Hanvatten

Integrale visies en plannen maken, vraagt samenhangend kijken

Samenhangend kijken, is nodig voor álle kerninstrumenten van de Omgevingswet. Van een omgevingsvisie of -plan tot een projectbesluit of vergunning, u weegt straks alle belangen in de leefomgeving tegen elkaar af en neemt een samenhangend besluit.

  • 1 Omgevingsvisie, programma, omgevingsplan en omgevingsverordening,  betekent: alle belangen en sectorale doelen landen integraal afgewogen in één document.
  • 1 Projectbesluit of omgevingsvergunning die véél meer dan nu sectorale belangen overstijgt, betekent:  breder kijken, samenhangender voorbereiden en integraler besluiten over een initiatief.

Integraler werken betekent ook weten wanneer je welk instrument uit de wet gebruikt om een opgave aan te pakken of een initiatief te realiseren. Lees meer over de afzonderlijke wettelijke instrumenten.

Steeds meer sectoren werken samen - echt integraal dus!

Samenwerken gaat over veel beleidsdomeinen, activiteiten en onderwerpen. Neemt u ze allemaal al mee in uw samenhangende afwegingen?

Veel activiteiten komen samen in de nieuwe kerninstrumenten van de wet, zoals: bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed, werelderfgoed.

De beleidsdomeinen in het huidige stelsel zijn bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, geluid, lucht, bodem, milieu, water.

De aspecten van de fysieke leefomgeving kunnen geluid, water, bodem, erfgoed zijn.

De onderwerpen waarover we beleid willen maken zijn nog diverser, denk aan de energietransitie, mobiliteit, gezondheid of circulaire economie.

Op veel plekken is hier al ervaring mee.

In de regio Leiden is een Omgevingsvisie gemaakt. Woningbouw, bodemdaling en de energietransitie komen daar elkaar tegen. Als de bodem te veel daalt en het gebied straks ‘onder water staat’, verliezen woningen hun waarde en landbouwgrond wordt nutteloos. Maar er ontstaat misschien wel dé plek voor windmolens of zonne-energie. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden!

Belangen in beeld

Vele bestaande pilots, de Memorie van Toelichting op de wet en bestaande literatuur laten zien dat het bij samenhangend kijken en integraler werken gaat om belangen afwegen. Dat begint met het duidelijk met elkaar in beeld krijgen van de belangen en mogelijke tegenstellingen. En daar het gesprek over voeren. Let op, belangen spelen op vele niveau’s:

  • Belangen in de omgeving samen brengen
  • Mensen en hun belangen samenbrengen binnen overheden, tussen overheden en tussen initiatiefnemer, belanghebbenden en overheid
  • Beleidsterreinen en samenhangende belangen binnen en tussen organisaties samenbrengen
  • Beleidsstappen in samenhang brengen (beleid, vergunning, toezicht, handhaving), met per stap ook weer eigen belangen.