Roadmap Bevoegde Gezagen

UIVO-I (Uitvoering Informatievoorziening Omgevingswet – Interbestuurlijk) werkt met 6 werkpakketten. Bevoegde gezagen moeten informatie- en gegevenshuishouding afstemmen op het digitaal stelsel Omgevingswet. De Roadmap BG (Bevoegde Gezagen) helpt in de vorm van een routeplanner om te achterhalen welke activiteiten hierbij van belang zijn.

Routeplanner met inrichting digitalisering als mijlpaal

Bevoegde gezagen moeten hun informatievoorziening en gegevenshuishouding afstemmen op de ondersteuning die vanuit het digitaal stelsel Omgevingswet wordt geboden. Welke activiteiten hierbij van belang zijn, zijn uitgewerkt in een roadmap, een routeplanner.

In de planner is de inrichting van de digitalisering opgenomen als een van de mijlpalen. Deze mijlpaal is nog niet uitgewerkt. De uitwerking zal voor alle bevoegde gezagen worden ingevuld. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gebruikers, voor zover het over de ketenaspecten gaat.

routeplanner

Opgeleverde producten

Om bevoegde gezagen te helpen bij hun invoeringsstrategie of plan van aanpak voor de invoering van de Omgevingswet, zijn er verschillende routeplanners gemaakt.