Verder lezen

Op deze pagina hebben we de interviews en achtergrondinformatie over regionale samenwerking voor u bijeengebracht.

Regionale samenwerking en Omgevingswet

Binnen de regio realiseren gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk  een aanzienlijk deel van de prioriteiten van hun beleid. Denk aan de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving, het stimuleren van economische ontwikkeling, het verbeteren van bereikbaarheid en het vormgeven van passende sociale voorzieningen.

Omgevingswet

De Omgevingswet noemt in artikel 1.2 wat fysieke leefomgeving in ieder geval omvat:

 • bouwwerken
 • infrastructuur
 • watersystemen
 • water
 • bodem
 • lucht
 • landschappen
 • natuur
 • cultureel erfgoed

Omgevingsvisies en omgevingsplannen of omgevingsverordeningen zijn voorbeelden van documenten die overheden moeten opstellen onder de Omgevingswet.

Lees meer:

Integraal en gebiedsgericht werken vragen om regionale samenwerking

Werken op regionale schaal biedt mogelijkheden voor een integrale aanpak. Dat is iets waar de wet om vraagt. Gebleken is dat er grote instemming is om bij regionale samenwerking de inhoud voorop te stellen. Net zoals we economie, arbeidsmarkt en onderwijs in samenhang moeten bekijken, geldt dit ook voor de aspecten van de fysieke leefomgeving.

Onderwerpen die bij elke regionale samenwerking aandacht vragen, zijn:

 • inhoud van de samenwerking
 • de schaal waarop we samenwerken
 • urgentie, belangen en regie
 • democratische verantwoording
 • financiering van de samenwerking
 • samenspel tussen het regionale en nationale niveau

Lees ook de Handreiking Regionale Samenwerking Sociaal Domein (pdf, 538 kB) van Platform 31.

De inhoud van de regionale samenwerking is opgavegericht. En vaak ook gebiedsgericht. Zo kan de ambitie voor het stimuleren van economie en industrie in een gebied gevolgen hebben voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in de regio. Bijvoorbeeld luchtkwaliteit of natuur. Gebiedsgericht werken vergt nauwe samenwerking tussen overheden in de regio. Rekening houdend met elkaars taken en bevoegdheden. Dit is niet altijd makkelijk.

Met elkaar in gesprek

Voor het succesvol implementeren en uitvoeren van de Omgevingswet is het wenselijk dat gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk in de regio met elkaar in gesprek zijn over samenwerking. Zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. Maar het is ook belangrijk dat gemeenten, provincies en waterschappen met hun ketenpartners in gesprek zijn.

Regionale samenwerking kan bestaan uit samenwerking met:

 • andere overheden (als buurgemeenten, provincie, waterschappen, regionale Rijkswaterstaat)
 • regionale uitvoeringsdiensten (GR): omgevingsdienst, veiligheidsregio, GGD/GHOR-regio
 • de samenleving

Over samenwerking met de samenleving kunt u meer lezen bij het thema participatie.