Veranderopgave Omgevingswet IPO: ‘Veel medewerkers zien ernaar uit!’

Om de Omgevingswet in 2019 ‘geruisloos en perfect’ te kunnen uitvoeren, is er volgens Tjeerd Kampstra, programmadirecteur Implementatie Omgevingswet binnen het Interprovinciaal Overleg (IPO), veel voorbereiding en afstemming nodig. Maar zich zorgen maken over de impact? Welnee! ‘Een veranderopgave te groot maken, wekt alleen maar weerstand.’

Eén ding heeft Kampstra wel geleerd in de loop der jaren: een veranderopgave moet je gewoon doen. Kampstra: ‘Als je er gewoon over doet, werkt iedereen zonder problemen mee, is mijn ervaring.’ Hoewel hij de veranderopgave van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van een aantal jaren geleden beslist niet wil vergelijken met de Omgevingswet, verwijst hij er toch naar. ‘We hebben de Wabo uiteindelijk ook goed onder de knie gekregen en dat gaat nu weer gebeuren.’

Integrale samenhang
‘Voor de 12 provincies betekent de Veranderopgave Omgevingswet onder meer dat we een aantal werkprocessen anders moeten organiseren’, legt Kampstra uit. ‘Denk daarbij bijvoorbeeld aan het traject voor omgevingsvergunningen: een vergunning afgeven onder de Omgevingswet betekent zorgen voor een integrale samenhang. Dit betekent dat er al veel afstemming moet plaatsvinden in het voortraject, niet alleen binnen de afdelingen van de provincie, maar ook met andere betrokken gezagen.’
bestuurderstafel Overijssel web

Pilots draaien
Dat is goed te doen, vindt Kampstra. ‘We hebben nog 2,5 jaar om dat allemaal fijn te slijpen en op een goede manier op orde te brengen. Als we het slim aanpakken, gaat het vanaf 2019 werken zoals het hoort.’ Om alvast ‘warm te draaien’ starten er pilots bij de provincies. ‘Op die manier willen we in de praktijk onderzoeken hoe de werkprocessen rond vergunningen nu lopen en hoe het moet gaan functioneren onder de nieuwe wet.’

Impactanalyse
Bovendien starten de 12 provincies binnenkort een gezamenlijke ‘Impactanalyse’. ‘Zeer belangrijk’, vindt Kampstra. ‘We trekken daar vier vrijdagen voor uit. Daarin bespreken we ook de resultaten van de pilots en de aanbevelingen die daaruit voortkomen. Deze sessies moeten ervoor gaan zorgen dat we goed weten wat de impact van de wet is op de werkprocessen. Daarnaast zorgt het ervoor dat we goed van elkaar op de hoogte blijven waarmee we bezig zijn.’

Veranderstrategie
De provincies zijn dus goedgestemd over de Omgevingswet én goed op dreef, volgens Kampstra. ‘In onze veranderstrategie gaan we van kennis vergaren en delen naar werken alsof de wet al in werking is. We leren vanuit de praktijk. Na onderling overleg komen daar maatregelen uit voort die wij vervolgens weer gaan toepassen. Op die manier zetten we steeds meer stappen richting de wet om die uiteindelijk steeds beter onder de knie te krijgen.’


Lees meer over het samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk.