Training casus wateroverlast

De Omgevingswet biedt gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dezelfde instrumenten om de fysieke leefomgeving en de activiteiten daarin te regelen. In deze casus wateroverlast oefent u zelf met het samenspel tussen de verschillende (kern)instrumenten.

De nieuwe Omgevingswet geeft een aantal kerninstrumenten en ondersteunende instrumenten voor het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving.  De (kern)instrumenten zorgen samen voor het beheren en benutten van de fysieke leefomgeving.

Zelf oefenen met de casus wateroverlast!

In de casus Wateroverlast gaat u in een groep oefenen met de verschillende (kern)instrumenten. U leert hoe het samenspel tussen de instrumenten werkt en waar ze in de beleidscyclus een rol kunnen spelen.

De casus Wateroverlast is gebaseerd op een actueel thema dat alle bestuurslagen in meer of mindere mate raakt. Ook burgers en bedrijven spelen  een rol.

Wat heeft u nodig?

 • 1 of meer groepen van 5 of 6 mensen, bij voorkeur met een interbestuurlijke samenstelling
 • per groep of persoon een uitdraai van de casusbeschrijving en de vragen
 • per groep een uitdraai van de beleidscyclus
 • lege post-its die de deelnemers kunnen gebruiken bij vraag 3 (om de aspecten in de beleidscyclus te plaatsen)
 • eventueel flip-over vellen waarop de groep zijn antwoorden kan opschrijven

Hoe gaat u aan de slag met de casus?

 • lees de casus wateroverlast goed door
 • werk de vragen gezamenlijk uit
 • voer met elkaar het gesprek over het samenspel tussen de verschillende instrumenten

Casusbeschrijving

Het samenspel tussen de instrumenten van de Omgevingswet

Wateroverlast_800

In gemeente A is er bij hevige buien steeds vaker sprake van wateroverlast. Inwoners van een woonwijk hebben zich verenigd in belangenvereniging ‘hou mijn tuintje droog’.

In diezelfde wijk lozen zes bedrijven water op het riool. De capaciteit van het riool is beperkt als het stevig regent. In gemeente A is een projectgroep omgevingsvisie gestart.

In de buurgemeente B gaat een groot technologisch bedrijf stoppen met een jarenlange grootschalige grondwateronttrekking. Het stoppen van die onttrekking zal tot een hogere grondwaterstand leiden in gemeente A.

Gemeente A en B liggen beide naast een kwetsbaar natuurgebied waar de provincie al lange tijd probeert om nieuwe droge natuur te realiseren. Dat wil tot nu toe niet lukken.

Het waterschap heeft bij hevige regenbuien ook regelmatig problemen om de grote hoeveelheid water vanuit het gebied rond gemeente A en B af te voeren. Samen met gemeente B heeft het waterschap een gezamenlijk watertakenprogramma op het gebied van hemelwater, grondwater en afvalwater.

5 vragen bij  de casus wateroverlast

Vraag 1

Moet gemeente A iets opnemen in haar omgevingsvisie om het probleem van wateroverlast aan te pakken?

 • Zo nee, waarom niet?
 • Zo ja, wat zou dat kunnen zijn?

Vraag 2

Heeft de provincie ook een onderwerp dat bij het oplossen van het probleem in gemeente A een rol kan spelen?

 • Zo ja, welk onderwerp, en waar kan je dat in de beleidscyclus plaatsen?

Vraag 3

Plaats met behulp van de post-its de volgende aspecten in de beleidscyclus:

 • Gemeente A: wateroverlast bij hevige buien
 • Gemeente A: capaciteit riool beperkt
 • Gemeente A: 6 bedrijven lozen (hemel)water op het riool
 • Gemeente A: is projectgroep omgevingsvisie gestart
 • Gemeente B: bedrijf wil stoppen met grootschalige grondwateronttrekking
 • Waterschap: regels voor lozen
 • Provincie: regels voor gebied met natuurwaarden
 • Provincie: omgevingsvergunning wateractiviteit onttrekking van grondwater

Vraag 4

Welke andere instrumenten van de Omgevingswet kunnen gemeente A, gemeente B, provincie, Rijk en waterschap inzetten om het probleem met de wateroverlast op te lossen?

 • Stip per instrument kort aan wat je daarin zou willen, moeten of kunnen regelen.

Vraag 5

Heeft de belangenvereniging nog een rol bij de totstandkoming van de instrumenten die de overheden hebben?

 • Zo nee, waarom niet?
 • Zo ja, welke rol heeft de vereniging?

Antwoorden