Overige belanghebbenden

Het omgevingsrecht wil rechtsbescherming bieden aan mensen en organisaties die mogelijk geraakt worden door initiatieven van anderen: 'overige belanghebbenden'. De nieuwe Omgevingswet doet dat onder andere door participatie van belanghebbenden al bij de start van  planvorming beter mogelijk te maken.

Onderzoek 'overige belanghebbenden'

Om te kunnen zien of de Omgevingswet in deze opzet gaat slagen, is in 2017 een nulmeting uitgevoerd. Die liet zien hoe de ‘overige belanghebbenden’ vinden dat zij op kunnen komen voor hun belangen onder het huidige omgevingsrecht. Het onderzoeksbureau I&O-Research vroeg aan een panel van meer dan 22.000 Nederlanders wat hun ervaringen waren met participatie. Het ging hierbij om participatie en bezwaarschrift-/beroepsprocedures bij besluitvormingstrajecten die hun fysieke leefomgeving beïnvloeden. Daarnaast vroeg het onderzoeksbureau de indieners van bezwaarschriften bij 20 overheden hoe de ze behandeling van hun procedure hebben ervaren.

Bevindingen

De uitkomsten van de nulmeting laten onder andere zien dat deze groep relatief tevreden is over de wijze waarop overheden hen behandelen. Maar dat ze vaak toch teleurgesteld zijn in het uiteindelijke eindresultaat. Hun eindoordeel hangt af van beleving: hoe rechtvaardig gaat een overheid met hun belangen om?

Herhalingsmeting

We zullen het onderzoek na invoering van de Omgevingswet in ieder geval één keer herhalen. Zo kunnen we zien in hoeverre de beleving van de overige belanghebbenden door de invoering is veranderd.