Programmamonitor

Vrijwel alle partijen die te maken krijgen met de wet hebben baat bij het leren van de veranderingen die de wet veroorzaakt. Daarom meet het programma Aan de slag met de Omgevingswet deze veranderingen.

3 hoofdvragen

Een groot aantal onderzoeken moeten samen inzicht geven in wat er feitelijk verandert en wat we daarvan moeten vinden. De onderzoeken leveren feiten en cijfers op over de 3 hoofdvragen waarop de monitor zich richt:

  1. Succes van het programma Aan de slag met de Omgevingswet.
  2. Voortgang van de implementatie bij de verschillende doelgroepen.
  3. Succes van het nieuwe wettelijke stelsel.

Nulmetingen

Je kunt pas zien wat er verandert als je de huidige situatie kent. Vandaar dat de nadruk van het project in deze fase van de invoeringsperiode ligt op het uitvoeren van nulmetingen. De uitkomsten van de onderzoeken geven het referentiekader voor de metingen die rond en na de invoering van de nieuwe wet worden gehouden.

Halfjaarlijks levert het programma  een programmamonitor op die de verschillende aspecten behandelt.

De monitorrapportages bevatten aanbevelingen voor de programmaraad: waar is bijsturing wenselijk en hoe kan dat eventueel worden ingevuld?

Meer weten?

Wilt u meer weten over de programmamonitor en de verschillende onderzoeksprojecten, dan kunt u een mail sturen aan onderzoek@aandeslagmetdeomgevingswet.nl.