Vergelijk en leer!

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet verzamelt via zijn monitoringsproject informatie. Zowel over de uitvoering van de Omgevingswettaken, als de voortgang die overheden boeken met invoering van de wet. We kunnen veel van elkaar leren als uw organisatie gegevens deelt. Als u meedoet, krijgt u informatie over waar uw eigen organisatie staat. En hoe uw organisatie het doet ten opzichte van anderen.

De monitoring gebeurt door alle landelijk verzamelde monitoringsinformatie te combineren met de gegevens die u en andere organisaties met ons delen. Rond relevante thema’s heeft het programma inmiddels samen met diverse overheidsorganisaties vergelijk- en leermodules ontwikkeld. Deze modules verrijken de managementinformatie waarop uw overheidsorganisatie haar veranderaanpak kan baseren. Door periodiek mee te doen, kunt u ook de vorderingen van uw organisatie volgen ten opzichte van uw ‘peers’.

Al 3 thema’s om aan deel te nemen

Het vergelijk- en leerprogramma kent inmiddels 3 thema’s waarop we samen met collega-overheden relevante vergelijkingsindicatoren hebben ontwikkeld:

 1. De module cultuur. Deze module maakt de cultuuromslag meetbaar en vergelijkbaar op aspecten als hoe zowel de organisatie als de medewerkers zelf omgaan met de nieuwe wet. En wat daarbij van hen aan veranderingen wordt verwacht.
 2. De module vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). In deze module vergelijkt u prestaties van uw vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingsprocessen met die van vergelijkbare organisaties. Onderwerpen waarop de vergelijking plaatsvindt zijn onder andere volumes, doorlooptijden, uitval, voorlichting en vooroverleg, bezwaar en beroep, effectiviteit controles en effectiviteit inzet juridische handhavingsinstrumenten.
 3. De module klanttevredenheid (KTO). Deze module meet de klantbeleving in verschillende fasen van het vergunningverlenings- en toezichtsproces. Het maakt inzichtelijk welke aspecten het meest bepalend zijn voor de beleving van de initiatiefnemers die zich melden bij uw organisatie.

We werken aan een 4e module rond de ICT en de relevante aspecten voor succesvolle aansluiting op het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO).

1 + 1 is meer dan 2

Overheidsorganisaties kunnen deelnemen aan 1 module of aan meerdere. Deelname betekent onder andere dat we de uitkomsten uit uw gegevensvergelijking relateren aan de gegevens die wij als programma al hebben over uw organisatie en uw collega-organisaties.

 • Bij de module cultuur krijgt u daardoor niet alleen inzicht in hoe de Omgevingswet leeft bij uw medewerkers en in uw organisatie. Maar bijvoorbeeld ook in hoeverre de kenmerken te relateren zijn aan de wijze waarop u het invoeringstraject van de wet aanpakt.
 • Bij de module VTH leggen we een link met wat er bij Omgevingsloket Online en ruimtelijkeplannen.nl bekend is over uw vergunningaanvragen. En hoe dat verschilt met wat u uiteindelijk te verwerken krijgt.
 • Bij de module KTO brengen we de dienstverleningsbeleving bij initiatiefnemers in beeld. Dat zetten we in relatie tot de ambities van uw organisatie rond informatisering en dienstverleningsverbetering.
 • Als uw organisatie aan meerdere modules meedoet, kunnen we ook tussen modules relaties leggen, bijvoorbeeld:
  • klanttevredenheid en vooroverleg
  • verhouding tussen digitaal en niet-digitaal ingediende aanvragen en de klanttevredenheid
  • verhouding tussen klanttevredenheid en medewerkersbeleving in het cultuuronderzoek
  • de scores op uitval en vooroverleg uit de VTH-module in relatie tot klanttevredenheid en medewerkersbeleving

Wilt u een uitgebreider overzicht van de te leggen relaties tussen de verschillende modules en bij het programma beschikbare bronnen? Kijk dan in het document Vergelijken en leren op weg naar de Omgevingswet (pdf, 320 kB).

Kies zelf uw uitvoerder

Externe bureaus voeren de gegevensverzameling uit en verzorgen de rapportages. Zij vragen hiervoor een bescheiden bijdrage. Wij hebben al overeenkomsten met de volgende bureaus voor het uitvoeren van de vergelijk- en leermodules:

 • Parantion met betrekking tot de modules cultuur en KTO
 • SvdL met betrekking tot de module VTH

U kunt ook zelf een extern bureau inschakelen. Dat bureau moet dan bereid zijn een overeenkomst met het programma aan te gaan over het delen en verwerken van de gegevens. U kunt zo ook specifieke wensen met het bureau van uw voorkeur afspreken.

Landelijk beeld

Het programma gebruikt de verzamelde informatie van afzonderlijke organisaties om een landelijk beeld samen te stellen. Dit beeld geeft beleidsmakers en uitvoerders een indruk in hoeverre het de goede kant op gaat met de invoering van de Omgevingswet. En in hoeverre bijsturing wenselijk is. Het programma gebruikt hiervoor geaggregeerde gegevens die niet (meer) herleidbaar zijn tot afzonderlijke organisaties.

Tot begin 2018 was het vergelijk- en leerinstrument ook bekend onder de naam ‘Vensters op de Omgevingswet.

Aanmelden voor het vergelijk-en-leerprogramma

Wij stellen uw deelname zeer op prijs. En we zijn ervan overtuigd dat u uw organisatie daar mee verder helpt. Neem contact op met het programma Aan de slag met de Omgevingswet, Monitor Invoering Omgevingswet:


Download

Relaties tussen de verschillende modules en de bij het programma beschikbare bronnen: