Begrip: Magneetactiviteit

Een magneetactiviteit is een activiteit die ervoor zorgt dat er bij een meervoudige aanvraag (dat is een aanvraag voor een omgevingsvergunning met diverse activiteiten) altijd sprake is van 1 bevoegd gezag. Die activiteit is zo belangrijk dat zij alle andere activiteiten als het ware naar zich toetrekt.

Hoe dit in praktijk uitpakt vindt u op de pagina wie is bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

Begrip: Wateractiviteit

Het begrip wateractiviteit is een verzameling van verschillende activiteiten die allemaal een relatie hebben met water:

Begrip: Seveso-inrichting

Een Seveso-inrichting is een locatie die onder de Seveso-richtlijn valt vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

De richtlijn is opgesteld naar aanleiding van de ramp in het Italiaanse Seveso in 1976.

Lees meer over wat een Seveso-inrichting is.

Begrip: Exclusieve economische zone

De Nederlandse exclusieve economische zone (eez) bestaat uit het Nederlandse deel van de Noordzee en wordt ook wel aangeduid als Nederlands continentaal plat.

Begrip: IPPC-installatie

IPPC-installaties zijn de grotere industriële bedrijven die vallen onder de Richtlijn industriële emissies (2010/75/EU). Deze richtlijn geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. IPPC staat voor integrated pollution prevention and control, ofwel geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging.

Begrip: Beperkingengebiedactiviteit

Een beperkingengebiedactiviteit is een activiteit die de functie van een maatschappelijk belangrijk werk of object kan verstoren.

Meer informatie leest u op de pagina Beperkingengebiedactiviteit: toelichting.