Begrip: Natura 2000-gebied

Natura 2000-gebieden zijn speciale beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en de Europese Habitatrichtlijn.

Begrip: Flora- en fauna-activiteit

Een flora- en fauna-activiteit is een activiteit met mogelijke gevolgen voor van nature in het wild levende dieren of planten.

Meer informatie op de overzichtspagina Flora- en fauna-activiteit.