Begrip: Maatwerkvoorschrift

Een maatwerkvoorschrift is een specifiek voorschrift voor een activiteit. Met het maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag algemeen geldende voorschriften in concrete situaties specifiek maken.

Lees meer over het maatwerkvoorschrift.

Naast het begrip maatwerkregel kent de Omgevingswet ook het begrip maatwerkvoorschrift. Lees meer over het verschil tussen maatwerkregel en maatwerkvoorschrift.

Begrip: Omgevingsplan, tijdelijk deel

Het tijdelijk deel van het omgevingsplan is het omgevingsplan dat op 1 januari 2021 aanwezig is op grond van het overgangsrecht. Het betreft hier de bestaande planologische regels, zoals bijvoorbeeld bestemmingsplannen, beheersverordeningen en voorbereidingsbesluiten, de regels uit de erfgoedverordening en de verordening over hemelwater en de regels uit de bruidsschat.

Lees meer over het tijdelijk deel omgevingsplan.