Begrip: Standaard brandstof

Standaard brandstoffen zijn  brandstoffen, waarvoor geen vergunningplicht geldt. Het zijn:

  • aardgas: in de natuur voorkomend methaan met ten hoogste 20 volumeprocent andere bestanddelen
  • propaangas
  • butaangas
  • vergistingsgas: een gasvormige brandstof, met als hoofdbestanddelen methaan en kooldioxide, dat is ontstaan door vergisting van organisch materiaal
  • biodiesel die voldoet aan NEN-EN 14214
  • lichte olie (bijvoorbeeld benzine)
  • halfzware olie
  • gasolie (bijvoorbeeld diesel)
  • Rie-biomassa en houtpellets gemaakt uit rie-biomassa, als dit verstookt wordt in een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen kleiner dan 15 MW (dit is rie-biomassa zoals bedoeld in artikel 1, onder 31, van de richtlijn industriële emissies)

Het begrip standaard brandstof volgt uit artikel 3.5 (paragraaf 3.2.1)  en de titel van paragraaf 4.31 'Kleine en middelgrote stookinstallaties voor standaard brandstoffen, en artikel 4.4.31a.