Erfgoed als drager

Los van de regelgeving rond erfgoed die in de Omgevingswet is opgenomen, biedt erfgoed kansen en aanknopingspunten voor allerlei ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Erfgoederen vertellen een verhaal

Erfgoederen vertellen het gelaagde verhaal van onze geschiedenis en dragen bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving.

Denk bijvoorbeeld aan

  • een middeleeuwse veenontginning
  • een historische binnenstad
  • oude waterwerken
  • militaire linies en stellingen

Erfgoederen bieden aanknopingspunten voor DNA-bepaling

Het erfgoed biedt dan ook allerlei aanknopingspunten om de identiteit of het DNA van een gebied in beeld te brengen ten behoeve van de omgevingsvisie. Daarbij kan cultuurhistorie een drijvende kracht zijn in participatietrajecten.

Cultuurhistorisch onderzoek geeft oplossingsrichtingen

Tot slot biedt cultuurhistorisch onderzoek specifieke oplossingsrichtingen voor actuele vraagstukken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan

  • waterhuishouding in onze binnensteden
  • bodemdalingsproblematiek
  • verstedelijking
  • krimp
  • energietransitie

Fort benoorden Purmerend, onderdeel van de Stelling van Amsterdam