Externe veiligheid

In de Omgevingswet is een veilige en gezonde fysieke leefomgeving één van de maatschappelijke doelen. Uitgangspunt van de Omgevingswet is dat overheden bij hun plannen zo vroeg mogelijk kijken naar veiligheid. Zo kunnen zij een brand, ramp of crisis voorkomen of de gevolgen ervan beperken. Externe veiligheid krijgt een belangrijke plaats in de omgevingsvisie en in het omgevingsplan. Bij verschillende milieubelastende activiteiten in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) vindt u maatregelen met het oog op externe veiligheid.

Hoofdlijnen externe veiligheid

Register Externe Veiligheidsrisico's

Regels over externe veiligheid in de Omgevingswet

Kwetsbare gebouwen en locaties

Dit verandert er

Externe veiligheid in de basispresentaties

De pagina 'basispresentaties Omgevingswet' bevat 4 PowerPoint-presentaties over externe veiligheid in relatie tot de milieubelastende activiteit en vergunningverlening, omgevingsvisie en omgevingsplan. Ze zijn gebruikt bij de bijscholing aandachtsgebieden, najaar 2018.