Externe veiligheid in algemene rijksregels voor milieubelastende activiteiten

Over verschillende milieubelastende activiteiten staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) algemene rijksregels: maatregelen om de externe veiligheidsrisico's van een activiteit te beperken.

Maatregelen om risico's te beperken

Hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) wijst milieubelastende activiteiten aan. De inhoudelijke regels (maatregelen) staan in hoofdstuk 4. In de richtingaanwijzer bij de milieubelastende activiteiten in hoofdstuk 3 van het Bal staat welke paragrafen van hoofdstuk 4 van het Bal gelden. De basis voor de regels in hoofdstuk 4 van het Bal zijn de Beste Beschikbare Technieken (BBT). Het gaat om verschillende soorten maatregelen.

Veiligheidsafstanden

Bij een groot aantal van de risicovolle activiteiten staan vaste afstanden. Het gaat hierbij om de afstand tussen kwetsbare gebouwen en locaties en de locatie waar de activiteit plaatsvindt. De voorwaarden hierbij staan per activiteit in het Bal.

Technische eisen voor ontwerp en onderhoud aan installaties

Bij een aantal activiteiten zijn in hoofdstuk 4 van het Bal ontwerpeisen opgenomen voor het veilig functioneren van een installatie. Ook schrijft het Bal bij een aantal activiteiten het toepassen van NEN-normen of andere normen voor.

Toepassen van PGS-richtlijnen

Bij verschillende activiteiten moet degene die de activiteit verricht, voldoen aan de regels van een PGS. Een PGS is een richtlijn uit de Publicatiereeks gevaarlijke stoffen.

Voorzieningen voor brandbeveiliging en brandwerendheid

Bij een aantal activiteiten staan voorschriften over bijvoorbeeld de benodigde brandwerendheid van een gebouw. Ook zijn er voorschriften over de aanwezigheid van een sprinklerinstallatie.

Activiteiten met externe veiligheidsmaatregelen

De hierboven genoemde maatregelen zijn bij verschillende activiteiten van hoofdstuk 4 van het Bal opgenomen. Het gaat om:

  • activiteiten met gevaarlijke stoffen (verschillende paragrafen in hoofdstuk 4 van het Bal)
  • activiteiten met vuurwerk (paragraaf 4.102 Bal)
  • activiteiten met ontplofbare stoffen voor militair of civiel gebruik (paragraaf 4.103 en 4.113 Bal)
  • activiteiten met windturbines (paragraaf 4.30 Bal)

Decentrale regels

Naast de in het Bal genoemde maatregelen staan er voor deze activiteiten ook regels over externe veiligheid in het omgevingsplan.

Maatwerk

Uitgangspunt van de Omgevingswet is dat de overheid voor alle activiteiten maatwerk voor externe veiligheid kan stellen.

Lees meer over de maatwerkregel en het maatwerkvoorschrift. En het verschil tussen maatwerkregel en maatwerkvoorschrift.

Specifieke zorgplicht

De specifieke zorgplicht uit artikel 2.11 van het Bal is gekoppeld aan de oogmerken van artikel 2.2 van het Bal. Voor externe veiligheid is dit het waarborgen van de veiligheid. Een bedrijf heeft de plicht om vooraf na te gaan hoe het de veiligheid waarborgt. Preventieve maatregelen moet het bedrijf sowieso nemen.

Lees meer over zorgplicht in de Omgevingswet.

Vergunningplicht en beoordelingsregels

In hoofdstuk 3 van het Bal staat wanneer er een vergunningplicht geldt voor een milieubelastende activiteit. In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staan de beoordelingsregels voor externe veiligheid voor een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit.