Opslag van ontplofbare stoffen voor civiel en militair gebruik en het omgevingsplan

Er zijn aparte instructieregels voor de opslag van ontplofbare stoffen voor civiel en militair gebruik in het omgevingsplan.

Instructieregels externe veiligheid

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) bevat instructieregels over externe veiligheid voor het omgevingsplan voor:

Deze instructieregels staan in §5.1.2.5 van het Bkl. De regels gaan over effectafstanden en over civiele en militaire explosieaandachtsgebieden.

Afstand zoals voorgeschreven in het Bal

De afstand tot de begrenzing van de locatie staat in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en is ten minste 8 meter. De afstand geldt bij de opslag van zwart kruit of rookzwak kruit in een brandcompartiment en bij meer dan 10.000 munitiepatronen of hagelpatronen voor vuurwapens buiten een brandcompartiment.

De hoofdregel is dat de afstand binnen de begrenzing blijft van de locatie waarop de activiteit wordt verricht. Van de hoofdregel kan worden afgeweken als:

  • het niet mogelijk is om aan de afstand te voldoen
  • de veiligheid van de werknemers of bezoekers nadelig wordt beïnvloed
  • de bedrijfsvoering ernstig wordt belemmerd

Dit is geregeld in artikel 4.1051 van het Besluit activiteiten leefomgeving. De afstand is pas relevant voor het omgevingsplan als de afstand buiten de begrenzing van de activiteit valt. Op grond van artikel 5.27 van het Bkl moet de gemeente deze afstand in het omgevingsplan in acht nemen.

Tot waar de afstanden gelden

Soms is het niet mogelijk om aan de afstanden tot de begrenzing van de locatie te voldoen. In dat geval moet de gemeente in ieder geval de afstanden in acht nemen tot beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare en kwetsbare locaties. Het gaat dan alleen om de gebouwen en locaties die in een omgevingsplan of in een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit zijn toegelaten.

Aanwijzen civiele en militaire explosieaandachtsgebieden

De gemeente wijst civiele en militaire explosieaandachtsgebieden aan waarin functies zoals wonen of verblijven niet of slechts beperkt zijn toegestaan.  De afstanden voor de explosieaandachtsgebieden zijn gebaseerd op de maximale effecten van een explosie. Er zijn drie soorten explosieaandachtsgebieden: A, B en C. De afstanden voor deze gebieden zijn afhankelijk van de hoeveelheid opgeslagen explosieven. Voor deze gebieden geldt:

  • binnen explosieaandachtsgebied A moet de verblijftijd van personen zo kort mogelijk zijn
  • bij een civiel explosieaandachtsgebied B is geen permanente of langdurige aanwezigheid van personen toegestaan
  • in het civiel explosieaandachtsgebied C mogen geen gebouwen staan die slecht bestand zijn tegen overdruk.

Geen eisen voor gebouwen en locaties met functionele binding

Beperkt kwetsbare en kwetsbare gebouwen en locaties die horen bij de activiteit vallen niet onder de afstandseisen en de eisen voor een civiel of militair explosieaandachtsgebied.

Eerbiedigende werking bij explosieaandachtsgebieden

Voor bestaande gebouwen en locaties in de civiele en militaire explosieaandachtsgebieden geldt een uitzondering. Dit noemen we eerbiedigende werking. Het betekent dat bestaande situaties worden gerespecteerd.