Afstanden vuurwerk

Voor vuurwerk gelden in het omgevingsplan afstanden en explosieaandachtsgebieden. Hier mag de gemeente functies als wonen of verblijven niet of beperkt toestaan. Deze afstanden en de explosieaandachtsgebieden zijn gebaseerd op de effecten van een explosie.

Instructieregels externe veiligheid

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) bevat instructieregels over externe veiligheid voor het omgevingsplan, die gelden voor het opslaan, bewerken en herverpakken van vuurwerk.

Bij vuurwerk gelden twee soorten afstanden: de afstand zoals voorgeschreven in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en de afstand voor het explosieaandachtsgebied vuurwerk.

Afstand zoals voorgeschreven in het Bal

De afstand tot de begrenzing van de locatie is ten minste 8 meter in voorwaartse richting vanaf het midden van de deuropening van een bewaarplaats of bufferbewaarplaats voor vuurwerk.

De hoofdregel is dat de afstand binnen de begrenzing blijft van de locatie waarop de activiteit plaatsvindt. Afwijken van de hoofdregel is mogelijk als als een van de volgende voorwaarden geldt:

  • het is niet mogelijk om aan de afstand te voldoen
  • er is een nadelige invloed op de veiligheid van de werknemers of bezoekers
  • de bedrijfsvoering wordt ernstig belemmerd

Dit staat in artikel 4.1042 van het Besluit activiteiten leefomgeving. De afstand is pas relevant voor het omgevingsplan als de afstand buiten de begrenzing van de activiteit valt. Op grond van artikel 5.21 van het Bkl moet de gemeente deze afstand in het omgevingsplan in acht nemen.

Tot waar de afstanden gelden

Soms is het niet mogelijk om aan de afstanden tot de begrenzing van de locatie te voldoen. In dat geval moet de gemeente in ieder geval de afstanden tot beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare en kwetsbare locaties in acht nemen. Het gaat dan alleen om de gebouwen en locaties die in een omgevingsplan of in een omgevingsvergunning voor een omgevingsplan-activiteit zijn toegelaten. De afstanden gelden tot 10 meter van de locatie waar het bouwen van (beperkt) kwetsbare gebouwen is toegelaten, als die gebouwen op meer dan 10 meter zijn gelegen vanaf de begrenzing.

Explosieaandachtsgebieden vuurwerk

De instructieregels voor de explosieaandachtsgebieden vuurwerk staan in artikel 5.23 en verder van het Bkl. Het gaat om het aanwijzen van explosieaandachtsgebieden waarin de gemeente functies als wonen of verblijven niet of slechts beperkt toestaat. De afstanden van deze gebieden tot de risicobron zijn gebaseerd op de maximale effecten van een explosie. De afstanden staan in de bijlagen VIII van het Bkl. De afstanden zijn verschillend per categorie vuurwerk.

Geen eisen voor gebouwen en locaties met functionele binding

Beperkt kwetsbare en kwetsbare gebouwen en locaties die horen bij activiteiten met vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik vallen niet onder de eisen van een explosieaandachtsgebied vuurwerk.