Hoofdpunten externe veiligheid in de Omgevingswet

Een belangrijk uitgangspunt is dat overheden zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces naar veiligheid kijken. Zo kunnen zij een transparante en brede afweging maken. Op deze pagina staan de hoofdpunten van externe veiligheid bij verschillende instrumenten van de Omgevingswet.

Hoofdpunten per instrument

Hieronder staan de hoofdpunten van externe veiligheid bij verschillende instrumenten van de Omgevingswet. Bij de meeste instrumenten staat een link naar meer informatie over externe veiligheid in relatie tot het instrument.

Omgevingsvisie

De gemeente en provincie moeten bij het opstellen van een omgevingsvisie veiligheid meewegen. Als de gemeente in een vroeg stadium naar veiligheid kijkt dan kan ze bijvoorbeeld een minder risicovolle locatie voor een fabriek zoeken. Of ze kan zorgen voor voldoende afstand tussen een risicobron en een kwetsbaar gebouw of kwetsbare locatie. Dit helpt om het aantal mogelijke slachtoffers bij een ongeval te verminderen.

Meer over externe veiligheid in omgevingsvisie

Omgevingsplan

In het omgevingsplan moet de gemeente regels opnemen over externe veiligheid. Ze moeten rekening houden met de mogelijkheden om een brand, ramp of crisis te voorkomen. Maar ook om deze te beperken en te bestrijden. De gemeente moet in het omgevingsplan ook een grenswaarde voor het plaatsgebonden risico in acht nemen.

In 2015 heeft het toenmalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu de Nota Modernisering omgevingsveiligheid gepubliceerd. Onderdeel van deze modernisering is het aanwijzen van aandachtsgebieden als invulling van het groepsrisico en het aanwijzen van voorschriftengebieden in het omgevingsplan. Dit zijn aandachtsgebieden voor brand, explosie en gifwolk.

Het werken met aandachtsgebieden is een andere manier voor de invulling van het groepsrisico. De Omgevingswet past dit voor het eerst toe. De regels hiervoor staan in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Meer over het plaatsgebonden risico en externe veiligheid in het omgevingsplan

Algemene rijksregels voor milieubelastende activiteiten

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan maatregelen die een initiatiefnemer van een risicovolle milieubelastende activiteit moet toepassen. Het gaat om maatregelen voor activiteiten met gevaarlijke stoffen, met vuurwerk, met ontplofbare stoffen voor militair of civiel gebruik en om windturbines.

Meer over externe veiligheid bij milieubelastende activiteiten in het Bal

Vergunningen

Een aantal risicovolle milieubelastende activiteiten is vergunningplichtig. Beoordelingsregels hiervoor staan in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Meer over externe veiligheid in de vergunning

Bal en Bkl: vaste afstanden en berekenen plaatsgebonden risico

Voor veel risicovolle milieubelastende activiteiten gelden vaste afstanden tot beperkt kwetsbare, kwetsbare en/of zeer kwetsbare gebouwen en locaties. Deze afstanden staan in het Bal en in bijlage VII van het Bkl. Bij een aantal risicovolle milieubelastende activiteiten moet de contour voor het plaatsgebonden risico van één op de miljoen berekend worden.

Invoeringsbesluit

Regels over de veiligheid rondom luchthavens komen in het Invoeringsbesluit.


Zie ook

Het Handboek Omgevingsveiligheid van het RIVM helpt professionals om invulling te geven aan het omgevingsveiligheidbeleid.

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking. De huidige regels over externe veiligheid leest u bij Kenniscentrum InfoMil.