Wat zijn kwetsbare gebouwen en locaties?

In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staat wat de mate van bescherming moet zijn voor verschillende soorten gebouwen en locaties. Het gaat over bescherming vanwege externe veiligheidsrisico's. Het Bkl gebruikt daarvoor de termen: zeer kwetsbaar, kwetsbaar en beperkt kwetsbaar.

3 categorieën gebouwen en locaties

Bij het bepalen van de kwetsbaarheid van een gebouw of locatie is gekeken naar het aantal personen dat gelijktijdig aanwezig is. Ook de aanwezigheidsduur van personen is van belang. En de mate waarin die personen zichzelf in veiligheid kunnen brengen bij een incident.

Gebouwen en locaties zijn ingedeeld in drie categorieën:

  • zeer kwetsbaar (alleen gebouwen)
  • kwetsbaar (gebouwen en locaties)
  • beperkt kwetsbaar (gebouwen en locaties)

De aanwijzing van deze categorieën gebouwen en locaties staat in bijlage VI van het Bkl. De omschrijving van de gebruiksfuncties van een gebouw sluit aan bij de indeling in gebruiksfuncties van gebouwen. Deze staan in bijlage I onderdeel B van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Zeer kwetsbare gebouwen

De categorie zeer kwetsbare gebouwen is nieuw ten opzichte van de voorheen geldende regelgeving. De gebouwen in deze categorie vielen eerder onder de categorie kwetsbare objecten. Een gebouw is 'zeer kwetsbaar' als het een gebouw is voor mensen die zichzelf niet op tijd in veiligheid kunnen brengen. Bijvoorbeeld basisscholen, ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Kwetsbare gebouwen en locaties

Kwetsbare gebouwen zijn alle gebouwen met een woonfunctie en bestemd voor nachtverblijf. Gebouwen en locaties zijn ook kwetsbaar als er veel personen een groot deel van de dag aanwezig zijn. Bijvoorbeeld een locatie voor evenementen in de open lucht voor ten minste 5000 personen.

Beperkt kwetsbare gebouwen en locaties

De overige gebouwen en locaties zijn beperkt kwetsbaar. Deze systematiek stond ook zo in het voormalige Besluit externe veiligheid inrichtingen.