Welke regels vervallen als de Omgevingswet ingaat?

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervallen de volgende besluiten met regels over externe veiligheid:

  • Besluit en regeling externe veiligheid inrichtingen
  • Besluit en regeling externe veiligheid buisleidingen
  • Besluit externe veiligheid transportroutes (de Regeling basisnet blijft bestaan omdat die mede is gebaseerd op de Wet vervoer gevaarlijke stoffen)
  • Besluit en regeling risico's zware ongevallen
  • Vuurwerkbesluit
  • Registratiebesluit externe veiligheid