Register Externe Veiligheidsrisico's

Het verzamelen en beheren van gegevens over externe veiligheidsrisico's gebeurt onder de Omgevingswet met het Register Externe Veiligheidsrisico's.

Belang

De informatie uit het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV) wordt zichtbaar gemaakt via een kaart op de Atlas Leefomgeving. Burgers en bedrijven kunnen zich zo een beeld vormen van de risico's in hun leefomgeving. Het register is ook van belang voor het bevoegd gezag. Met het register kan de informatie makkelijk met verschillende overheden worden gedeeld. De overheid gebruikt de informatie in de besluitvorming over omgevingsvergunningen en omgevingsplannen.

Beheer

Het Register Externe Veiligheidsrisico's is een landelijk register. Het vormt de basis voor alle data rond externe veiligheid. Het beheer van dit register valt onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (artikel 10.8 Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)). Het bevoegd gezag dat verantwoordelijk is voor de gegevensverzameling, levert de gegevens bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan (artikel 10.27 Omgevingsbesluit). De informatie uit het register is digitaal beschikbaar.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bouwt tot en met 2021 aan het Register Externe Veiligheidsrisico's. Dit nieuwe register vervangt het huidige register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS).

Gegevens

Het Register Externe Veiligheidsrisico's legt risico's met gevaarlijke stoffen vast. In dit register staan bijvoorbeeld alle bedrijven die brandbare, explosieve, giftige en nucleaire stoffen verwerken of opslaan. Ook staan in het register de transportroutes en buisleidingen voor deze stoffen.

In artikel 10.2 tot en met 10.7 van het Bkl staat welke gegevens het bevoegd gezag moet verzamelen. Dat zijn de gegevens van activiteiten genoemd in bijlage VII-XII van het Bkl. Het gaat bijvoorbeeld om de soort en hoeveelheid gevaarlijke stoffen, de specifieke locatie en de aandachtsgebieden bij de activiteit.

Kaart met geografische ligging

Het register geeft informatie via kaarten met daarop de geografische ligging van (artikel 10.8 lid 4 Bkl):

  • de afstanden voor het plaatsgebonden risico
  • het brand-, explosie- en gifwolkaandachtsgebied
  • het explosieaandachtsgebied vuurwerk
  • het civiele of militaire explosieaandachtsgebied

De kaart wordt onderdeel van de Atlas Leefomgeving.

Verantwoordelijkheid voor gegevensverzameling

Het bevoegd gezag verzamelt de gegevens en wijzigingen in de gegevens over risicovolle activiteiten. Het maakt daarbij niet uit of de activiteit vergunningplichtig is of niet. Deze verplichting staat in artikel 10.1 van het Bkl.

Gegevens over milieubelastende activiteiten en vervoer gevaarlijke stoffen

Voor de meeste milieubelastende activiteiten met veiligheidsrisico's is de provincie of de gemeente bevoegd gezag. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verzamelt de gegevens voor het aanleggen en exploiteren van een mijnbouwwerk. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verzamelt de gegevens voor buisleidingen. Net als de gegevens voor het basisnet. Voor vervoer van gevaarlijke stoffen over andere openbare wegen en vaarwegen verzamelt de beheerder van die (vaar)wegen de gegevens. Afhankelijk van de (vaar)weg is dit de gemeente, de provincie of het waterschap.

Verder lezen