Verzamelen en beheren van gegevens: register externe veiligheidsrisico's

Het verzamelen en beheren van gegevens over externe veiligheidsrisico's gebeurt onder de Omgevingswet met het register externe veiligheidsrisico's. Dit register verbetert de communicatie over risico's en veiligheid en versterkt het veiligheidsbewustzijn. Dit nieuwe register vervangt het huidige register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS).

Belang

Het register externe veiligheidsrisico's geeft informatie over de risico's van activiteiten met externe veiligheidsrisico's. Zo kunnen burgers en bedrijven zich een beeld vormen van de risico's in hun leefomgeving.

Het register is ook van belang voor het bevoegd gezag. De overheid gebruikt de informatie vooral in de besluitvorming over omgevingsvergunningen en omgevingsplannen.

Beheer

Het register externe veiligheidsrisico's is een landelijk register. Het beheer van dit register valt onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (artikel 10.8 Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)). Het bevoegd gezag dat verantwoordelijk is voor de gegevensverzameling, levert de gegevens bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan (artikel 10.27 Omgevingsbesluit). Het register is digitaal beschikbaar.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bouwt het register externe veiligheid. Dit nieuwe register vervangt het huidige register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS).

Gegevens

Het register externe veiligheidsrisico's legt risico's met gevaarlijke stoffen vast. In dit register staan alle bedrijven die brandbare, explosieve, giftige en nucleaire stoffen verwerken of opslaan. Ook staan in het register de transportroutes en buisleidingen voor deze stoffen.

In artikel 10.2 tot en met 10.7 van het Bkl staat welke gegevens het bevoegd gezag moet verzamelen. Het gaat bijvoorbeeld om de soort en hoeveelheid gevaarlijke stoffen, de specifieke locatie en de aandachtsgebieden bij de activiteit.

Kaart met geografische ligging

Ook bevat het register een kaart met daarop de geografische ligging van (artikel 10.8 lid 4 Bkl):

  • de afstanden voor het plaatsgebonden risico
  • het brand-, explosie- en gifwolkaandachtsgebied
  • het explosieaandachtsgebied vuurwerk
  • het civiele of militaire explosieaandachtsgebied

De kaart wordt onderdeel van de Atlas Leefomgeving.

Verantwoordelijkheid voor gegevensverzameling

Het bevoegd gezag verzamelt de gegevens over risicovolle activiteiten. Het maakt daarbij niet uit of de activiteit vergunningplichtig is of niet.

Het bevoegd gezag is verplicht gegevens en wijzigingen in de gegevens te verzamelen die nodig zijn voor de beoordeling van de risico's (artikel 10.1 Bkl). De hoofdregel voor milieubelastende activiteiten is als volgt:

  • dit is het bevoegd gezag dat beslist over de aanvraag van een omgevingsvergunning
  • of het bevoegd gezag aan wie een initiatiefnemer een melding moet doen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verzamelt de gegevens voor het aanleggen en exploiteren van een mijnbouwwerk.

Basisnet en vervoer van gevaarlijk stoffen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verzamelt de gegevens voor het basisnet en het vervoer van gevaarlijke stoffen door een buisleiding. Voor vervoer van gevaarlijke stoffen over andere openbare wegen en vaarwegen verzamelt de beheerder van die (vaar)wegen de gegevens. Afhankelijk van de (vaar)weg is dit de gemeente, de provincie of het waterschap.

Verder lezen