Hier staan de regels over externe veiligheid in de Omgevingswet

Deze pagina geeft een overzicht van de paragrafen over externe veiligheid in het stelsel van de Omgevingswet.

De regels over externe veiligheid staan in de wet, in de vier AMvB's en in de Omgevingsregeling:

 • Regels over de omgevingsvisie staan in afdeling 3.1 van de Omgevingswet.
 • Instructieregels over externe veiligheid in het omgevingsplan staan in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) in paragraaf 5.1.2.
 • Algemene rijksregels over veiligheid bij milieubelastende activiteiten staan per activiteit in hoofdstuk 4 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).
 • Vaste afstanden voor het plaatsgebonden risico bij milieubelastende activiteiten staan in hoofdstuk 4 van het Bal.
 • In bijlage VII onderdeel A van het Bkl staat een verwijzing naar de vaste afstanden voor het plaatsgebonden risico zoals die in hoofdstuk 4 van het Bal staan. In deze bijlage staan voor opslagtanks met propaan of propeen vaste afstanden voor aandachtsgebieden.
 • De vaste afstanden voor het plaatsgebonden risico en voor de aandachtsgebieden bij vergunningplichtige activiteiten zijn te vinden in onderdeel B van bijlage VII van het Bkl.
 • De vaste afstanden voor de aandachtsgebieden voor Basisnetroutes staan in onderdeel C van bijlage VII van het Bkl. De geometrische begrenzing van het plaatsgebonden risico bij Basisnetroutes komt in de ministeriële regeling bij de Omgevingswet.
 • De activiteiten waarvoor het plaatsgebonden risico en de aandachtsgebieden berekend moeten worden, staan in onderdelen D en E van bijlage VII van het Bkl.
 • De definities van kwetsbaar, beperkt kwetsbaar en zeer kwetsbaar staan in bijlage VI van het Bkl.
 • Beoordelingsregels voor externe veiligheid bij vergunningverlening staan in het Bkl in paragraaf 8.5.1.2.
 • Regels voor aandachtsgebieden waar brand- en explosievoorschriften gelden staan in paragraaf 4.2.14 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).
 • Regels over het register externe veiligheid staan in paragraaf 10.1.1 van het Bkl en in paragraaf 10.8.1 van het Omgevingsbesluit (Ob).
 • De tekst van de Omgevingswet is te vinden in staatsblad 156 van 2016.