Geluid

Bijna alle functies in de fysieke leefomgeving hebben te maken met geluid. De Omgevingswet staat voor een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Het effect van geluid op mensen en natuur is daarbij één van de belangen. De Omgevingswet bevat regels en instrumenten voor het bereiken en/of in stand houden van de gewenste geluidkwaliteit, in samenhang met andere belangen.

Belang

Geluid is belangrijk voor een goed leefmilieu en de gezondheid van mensen. Tegelijkertijd veroorzaakt gebruik van de leefomgeving vaak geluid.

Ontwikkeling regels

Overzicht van de ontwikkeling van wet- en regelgeving voor geluid in de Omgevingswet.

Hier staan geluidregels

Overzicht van de geluidregels in de wetten, AMvB's en regelingen van het Rijk.

Gebouwen en locaties

Beschermen van in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) aangewezen geluidgevoelige gebouwen en locaties tegen geluid.

Dit verandert er

Hoofdlijnen veranderingen voor geluid door de Omgevingswet.