Geluid in algemene rijksregels bouwactiviteiten

Het geluidniveau in gebouwen is belangrijk voor de gezondheid van mensen. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) bevat daarom regels voor het beschermen van de gezondheid.

Nieuwbouw bouwwerken

In afdeling 4.3 Gezondheid van het hoofdstuk 4 Nieuwbouw wordt, net als nu in het Bouwbesluit, voor het aspect geluid het volgende geregeld:

  • bescherming tegen geluid van buiten (paragraaf 4.3.1)
  • bescherming tegen geluid van bouwwerkinstallaties (paragraaf 4.3.2)
  • beperking van galm (paragraaf 4.3.3)
  • geluidwering tussen ruimten (paragraaf 4.3.4)

Welke eisen precies gelden, hangt af van de gebruiksfunctie.

Tijdelijke bouwwerken

In bovenstaande paragrafen gelden voor tijdelijke bouwwerken minder zware eisen.

Verbouwen

Bij het verbouwen gelden de geluidweringseisen zoals deze golden bij de nieuwbouw van het gebouw (artikel 5.5 rechtens verkregen niveau). Daarnaast gelden er eisen ter bescherming tegen geluid van bouwinstallaties (artikel 5.14).

Wijziging gebruiksfunctie

Bij wijziging van de gebruiksfunctie van een bestaand gebouw gelden er andere eisen aan de geluidswering dan bij nieuwbouw. Dit is geregeld in artikel 5.23 (bescherming tegen weg-, spoorweg- of industrie-geluid).

Geluid en bouw- en sloopwerkzaamheden

Bouw- en slooplawaai

In hoofdstuk 7 'Bouw- en sloopwerkzaamheden' staan regels om geluidhinder bij bouw- en sloopwerkzaamheden te voorkomen. Deze regels zijn hetzelfde als de regels in het Bouwbesluit 2012.

Mobiel breken van bouw en sloopafval

De regels voor het breken van sloopafval (van bouwwerken én van wegen) met behulp van een mobiele breker zijn terug te vinden in Afdeling 7.2 Mobiel breken van bouw- en sloopafval.

Maatwerk

Het Besluit bouwwerken leefomgeving is uitputtend. Alleen als het Bbl ruimte biedt voor maatwerk, kan een gemeente voorschriften stellen. Dit is niet het geval voor de regels gericht op geluid.