Geluid en gebouwen voor gezondheidszorg met bedgebied

Het Rijk beschermt mensen die zorg nodig hebben en gebruikmaken van een bed, tegen geluid. Om die reden wijst het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) gebouwen met een gezondheidszorgfunctie met bedden aan als geluidgevoelige gebouwen met daarin geluidgevoelige ruimten.

Aanwijzing gebouwen in het Bkl

De instructieregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) wijzen geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige ruimten aan. Dit ter bescherming van mensen tegen omgevingsgeluid. Overheden passen deze instructieregels voor geluidgevoelige gebouwen toe bij het uitvoeren van hun wettelijke taken. Voorbeelden hiervan zijn een omgevingsplan opstellen, een projectbesluit nemen of lokale wegen monitoren.

Gebouwen met een gezondheidszorgfunctie met bedgebied zijn geluidgevoelige gebouwen (artikel 5.56 Bkl). Een gezondheidszorgfunctie is een gebruiksfunctie voor medisch onderzoek, verpleging, verzorging of behandeling. Een gebouw met een gezondheidszorgfunctie met bedgebied is bestemd voor het slapen of het verblijven van aan bed gebonden patiënten. Dit is bijvoorbeeld een ziekenhuis, verpleeghuis of psychiatrische inrichting.

Het gaat hierbij om aanwezige, in aanbouw zijnde en geprojecteerde gebouwen (artikel 5.56 lid 3 Bkl).

Nevengebruiksfuncties

Onder een geluidgevoelig gebouw vallen ook ruimten met een nevengebruiksfunctie van de gezondheidszorgfunctie (artikel 5.56, eerste lid, onder c, Bkl). Voorbeelden van nevengebruiksfuncties van een gezondheidszorgfunctie zijn een (bedrijfs)restaurant (bijeenkomstfunctie) of een stiltecentrum  (bijeenkomstfunctie) van een ziekenhuis.

Geluidgevoelige ruimten

Een geluidgevoelige ruimte is een verblijfsruimte of verblijfsgebied van een gebouw met een gezondheidszorgfunctie met bedgebied (artikel 5.57, eerste lid, onder b, Bkl). Hieronder vallen alle ruimten waar het onderzoek, de verpleging, de verzorging of de behandeling plaatsvindt. Gangen (met een vakterm 'verkeersruimte' genoemd), een toiletruimte, een badruimte en technische ruimten horen wel tot de gezondheidszorgfunctie, maar zijn geen geluidgevoelige ruimten. Ook een bedrijfsrestaurant of stiltecentrum (als bijeenkomstfunctie die een nevengebruiksfunctie is van de gezondheidzorgfunctie) van een ziekenhuis is een geluidgevoelige ruimte (artikel 5.57, eerste lid, onder c, Bkl).

Gebouw geheel of gedeeltelijk geluidgevoelig

Het hele gebouw met een gezondheidszorgfunctie met bedgebied (dat wil zeggen de hele buitenzijde, zowel het dak als alle gevels) is in beginsel beschermd. De Omgevingswet sluit hiermee zoveel mogelijk aan bij de situatie onder het Activiteitenbesluit milieubeheer, dat een gebouw met een gezondheidszorgfunctie in zijn geheel beschermt.

Laat het omgevingsplan voor een gedeelte van een gebouw geen geluidgevoelige ruimten toe? Dan is dat deel van het gebouw geen geluidgevoelige gebouw (artikel 5.56, tweede lid, Bkl). De instructieregels van het Bkl voor geluid gelden niet voor dat deel van het gebouw.

Bruidsschat

Voor geluidregels in het tijdelijk deel van het omgevingsplan (de bruidsschat) gelden iets andere regels voor geprojecteerde geluidgevoelige gebouwen. Ook gelden iets andere regels voor tijdelijke gebouwen (niet meer dan 10 jaar). Voor meer informatie zie Geluidgevoelige gebouwen en bruidsschat.