Hier staan regels over geluidonderwerpen in de Omgevingswet

Geluidregels staan in bijna alle wetten, Algemene Maatregelen van Bestuur en regelingen die deel uitmaken van de Omgevingswet; de vernieuwing van het stelsel omgevingsrecht. Waar u deze geluidregels voor de verschillende geluidonderwerpen terugvindt, staat in de tabellen op deze pagina.

Hier staan geluidregels voor praktijksituaties

Uitleg bij het lezen van de tabellen

De 'X' in de tabellen geeft aan waar de regels staan voor een geluidonderwerp in de onderdelen van het hoofdspoor van de stelselherziening. Wanneer een onderdeel van het invoeringsspoor of aanvullingsspoor geluid het hoofdspoor aanpast, staat dat bij de X aangegeven. In de tabellen staat alleen 'Abg vult aan' als het aanvullingsspoor geluid een onderwerp toevoegt waarvoor het hoofdspoor nog geen regels stelt.

De onderdelen van de 3 sporen van de stelselherziening staan met de gebruikte afkortingen in de legenda onderaan deze pagina.

Regels voor degene die een activiteit verricht

Geluidonderwerp

Ow

Bkl

Bbl

Bal

Ob

Or

Activiteiten in gesloten ruimte X
Aanwijzing vergunningplichtige gevallen X, Ib wijzigt
Gegevens over geluidemissie vergunningplichtige gevallen X X
Regels specifieke activiteiten (traumahelikopter, verplaatsbaar mijnbouwwerk, kunstmatig opgewekte trillingen, storende effecten zeezoogdieren) X, Ib wijzigt
Meten en rekenen X

Regels voor degene die een bouwactiviteit verricht

Geluidonderwerp

Ow

Bkl

Bbl

Bal

Ob

Or

Bescherming tegen geluid (geluidwering gevels) X, Abg wijzigt
Beperking van galm X
Geluidwering tussen ruimtes X
Geluidhinder van bedrijfsmatige bouw- en sloopwerkzaamheden X
Geluidhinder van mobiel breken van bouw- en sloopafval X

Instructieregels voor luchthavens

Geluidonderwerp

Ow

Bkl

Bbl

Bal

Ob

Or

Beperkingen in beperkingengebied luchthaven

X, Iw wijzigt

Instructieregels voor decentrale regels voor activiteiten

Geluidonderwerp

Ow

Bkl

Bbl

Bal

Ob

Or

Bepalingen voor decentrale regels activiteiten X
Bepalingen voor regels evenwichtige toedeling van functies aan locaties X
Voorkomen of beperken geluidhinder stiltegebieden X X
Geluid van activiteiten bij gevoelige gebouwen X, Abg vult aan
Specifieke activiteiten (windturbines, windparken, schietbanen, spoorwegemplacementen X, Ib wijzigt
Meten en rekenen X, Ir vult aan

Instructieregels voor geluidbronnen met aandachtsgebied

Geluidonderwerp

Ow

Bkl

Bbl

Bal

Ob

Or

Cumulatie van geluid Abg vult aan
Beheersing van geluid afkomstig van een weg, spoorweg of industrieterrein X, Awg wijzigt Abg vult aan
Omgevingswaarde geluidproductie industrieterreinen, provinciale wegen, rijksweg, hoofdspoorweg en aangewezen lokale spoorweg X, Awg wijzigt Abg vult aan
Vaststellen omgevingswaarden als geluidproductieplafonds Abg vult aan
Sanering bij decentrale infrastructuur Abg vult aan Abg vult aan
Toelaten van geluidgevoelige gebouwen bij geluidbronnen met aandachtsgebied Abg vult aan
Beheersen geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (geluidproductieplafonds of basisgeluidemissie) Abg vult aan
Meten en rekenen Arg vult aan

Regels voor monitoren

Geluidonderwerp

Ow

Bkl

Bbl

Bal

Ob

Or

Monitoring van geluid (weg, spoorweg, industrieterrein, kwaliteit fysieke leefomgeving) X X, Abg vult aan X, Abg vult aan

Instructieregels voor geluidbelastingkaart en actieplan geluid

Geluidonderwerp

Ow

Bkl

Bbl

Bal

Ob

Or

Instructieregels voor geluidbelastingkaart en actieplan geluid
Geluidbelasting en actieplan geluid X, Iw wijzigt
Aanwijzing agglomeraties Richtlijn omgevingslawaai X
Geluidbelastingkaarten: plicht opstellen X
Geluidbelastingkaarten: inhoudsvereisten X
Geluidbelastingkaarten: gegevensverstrekking X
Geluidbelastingkaarten: actualisatie en beschikbaarstelling X, Ib wijzigt
Actieplan geluid: inhoudsvereisten X
Actieplan geluid: informatieplicht en overleg actieplan geluid X
Actieplan geluid: dosis-effect relatie X

Overgangsregels, bestaande geluidbronnen

Geluidonderwerp

Ow

Iw

Ib

Ir

Abg

Geluidproductie bestaande gezoneerde industrieterreinen

X
Geluidproductieplafonds bestaande provinciale wegen X
Maatwerk- en vergunningvoorschriften X X

Overgangsregels, tijdelijk deel omgevingsplan (bruidsschat)

Geluidonderwerp

Ow

Iw

Ib

Ir

Abg

Specifieke zorgplicht gebruik bouwwerk en locaties X
Toepassen algemene regels op milieubelastende activiteiten en uitzonderingen X
Specifieke zorgplicht voor milieubelastende activiteiten X
Geluid van activiteiten bij gevoelige gebouwen X
Toepassen geluidregels met enkele uitzonderingen X
Waarden uit gemeentelijke ordening X
Specifieke activiteiten (stomen grond, festiviteiten, windturbine, buitenschietbaan) X
Gegevensverstrekking en geluidonderzoek X
Begrippen omgevingsplan (bijvoorbeeld gevel, gezoneerd industrieterrein) X
Bestaande ruimtelijke besluiten en verordeningen onderdeel tijdelijk deel omgevingsplan X X X

Overgangsregels, wijziging en intrekking besluiten

Geluidonderwerp

Ow

Iw

Ib

Ir

Abg

Wijziging Besluit geluidproductie sportmotoren X
Intrekking Activiteitenbesluit X

Legenda

Hoofdspoor

Invoeringsspoor

Aanvullingsspoor geluid

Ow = Omgevingswet Iw = Invoeringswet Omgevingswet Awg = Aanvullingswet geluid Omgevingswet
Bkl = Besluit kwaliteit leefomgeving Ib = Invoeringsbesluit Omgevingswet Abg = Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet
Bbl = Besluit bouwwerken leefomgeving Ir = Invoeringsregeling Omgevingswet

Arg = Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet

Bal = Besluit activiteiten leefomgeving
Or = Omgevingsregeling

Het stelsel is nog in ontwikkeling. Voor de Iw en de Awg is het Voorstel van wet (Tweede Kamerversie) gebruikt. Voor het Ib en het Abg en de Or is de consultatieversie gebruikt.