Geluid in de omgevingsvisie

Geluid heeft invloed op de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving heeft gevolgen voor de gezondheid van mensen. In positieve en negatieve zin. Geluid werkt daarom door in de doelen en beleidskeuzes die provincies en gemeenten vastleggen in hun omgevingsvisie.

Balans tussen beschermen en benutten

Geluid is een van de aspecten om rekening mee te houden bij het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Geluid heeft invloed op de goede omgevingskwaliteit en op de gezondheid van mensen. Geluid kan bijvoorbeeld slapen, lezen of een gesprek verstoren. Deze verstoring kan leiden tot gezondheidsschade. Geluid veroorzaakt ook directe effecten op de gezondheid. De fysieke leefomgeving moet hier tegen beschermd worden.

Daarnaast hebben veel maatschappelijke opgaven zoals mobiliteit of energietransitie (windturbines) een directe relatie met het aspect geluid. In bestaande situaties kan de kwaliteit van de leefomgeving onder druk staan door geluid. Dit geluid kan een maatschappelijke opgave zoals woningbouw bemoeilijken.

Beleidskeuzes omgevingsvisie

Geluid is een van de belangen in de afwegingen bij het opstellen van de omgevingsvisie. Geluid betrekken in beleidskeuzes kan alleen in samenhang met andere aspecten en onderdelen van de fysieke leefomgeving. De uiteindelijke beleidskeuzes in een omgevingsvisie zijn het kader voor een verdere doorwerking. Deze doorwerking kan vorm krijgen in specifiek geluidbeleid, maatregelen in een programma of regels in een omgevingsverordening of omgevingsplan.

Kwaliteit in beeld

De kwaliteit van de fysieke leefomgeving moet bij het maken van de omgevingsvisie op hoofdlijnen in beeld zijn. Geluid is onderdeel van die kwaliteit en het te voeren integrale beleid voor de fysieke leefomgeving. Informatie uit geluidbelastingkaarten of een gezondheidsmonitor is daarbij bruikbaar. Monitoringsinformatie is belangrijke input voor nieuw beleid in de omgevingsvisie.

Daarnaast is er in de omgevingsvisie aandacht voor ontwikkelingen op het grondgebied. Dit kan voor geluid bijvoorbeeld de mobiliteitsgroei zijn op lokale wegen. Ook trends zoals stille banden spelen een rol.

Doelen in samenhang

Geluid speelt een rol bij het bereiken van het gewenste woon- en leefklimaat in specifieke gebieden en gebouwen. Het is daarom logisch om de keuzes en ambities voor geluid te koppelen aan andere milieuaspecten die bijdragen aan een gezonde fysieke leefomgeving en goede omgevingskwaliteit. Bijvoorbeeld geur en luchtkwaliteit.

Meer informatie

Algemene informatie over de omgevingsvisie