Geur en de Omgevingswet: industrie- en bedrijventerreinen

Op industrie- en bedrijventerreinen kunnen bedrijfsmatige activiteiten voorkomen die geurhinder veroorzaken. Die activiteiten zijn dan zelf een relevante geurbron. Daarnaast kan het gewenst zijn om kantoren of bedrijven te beschermen tegen onaanvaardbare geurhinder. Deze bescherming kan de gemeente regelen in het omgevingsplan.

Bedrijven die geurhinder veroorzaken

Om de fysieke leefomgeving te beschermen, zal het bevoegd gezag regels stellen om geurhinder te voorkomen of te beperken tot een aanvaardbaar niveau. Deze regels zullen vooral in het omgevingsplan staan. Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) bevat vrijwel geen regels voor geur. Daarnaast kunnen er nog voorschriften voor geur staan in maatwerkbesluiten en vergunningvoorschriften bij een omgevingsvergunning.

Geurgevoelige gebouwen

Op een industrie- of bedrijventerrein kunnen geurgevoelige gebouwen aanwezig zijn. Hier moet het bevoegd gezag dan rekening mee houden. Wel bepaalt het bevoegd gezag zelf welke mate van geurhinder ze nog aanvaardbaar vindt. Bijvoorbeeld een hoger niveau van geur op een industrie- of bedrijventerrein en een lager niveau van geur bij geurgevoelige gebouwen en locaties in de omgeving van het industrie- en bedrijventerrein.

Soms is bescherming wenselijk

Op een industrie- en bedrijventerrein kunnen kantoren of bedrijven staan waarvan het wenselijk is om deze te beschermen tegen onaanvaardbare geurhinder. De gemeente is niet verplicht om bedrijven als geurgevoelige gebouwen aan te wijzen in het omgevingsplan. Wel kan de gemeente hiervoor kiezen.

Locatiekeuze: eenvoudigste oplossing

Locatiekeuze blijft de eenvoudigste oplossing. Dat kan door geurrelevante bedrijven zoveel mogelijk bij elkaar te zetten op een bedrijventerrein, zodat kantoren hier verder vanaf liggen. Maar dat is niet altijd mogelijk. Een gemeente kan dan een kantoor of bedrijf als geurgevoelig gebouw aanwijzen in het omgevingsplan. Het bevoegd gezag moet hier rekening mee houden bij bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning aan een geurrelevant bedrijf. Het bedrijf moet dan maatregelen nemen om de geur te reduceren.

Meer informatie