Geur van horeca

Geurregels voor horeca staan in het omgevingsplan van de gemeente.

Regels in het omgevingsplan

Veel horecabedrijven veroorzaken geur. Deze bedrijven staan vaak midden in een stad of dorp. Omwonenden kunnen hierdoor geurhinder ervaren. Er staan geen rijksregels voor horeca in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Wel blijft voor de gemeente altijd de verplichting gelden om te zorgen voor een aanvaardbaar geurhinderniveau.

De gemeente regelt geur voor horeca in hun omgevingsplan. Ook bepaalt de gemeente welke mate van geur nog aanvaardbaar is. Hierdoor kunnen de regels voor horeca dus per gemeente verschillen.

Omgevingsplan 1-1-2021: de bruidsschat

Op 1 januari 2021 heeft elke gemeente een omgevingsplan waarin regels staan die het Rijk niet meer zelf regelt. Dit heet de bruidsschat. Hierin staan ook geurregels voor de horeca. De gemeente kan tussen 2021 en 2029 in haar eigen omgevingsplan deze geurregels vervangen door eigen geurregels.

Overzicht geurregels voor horeca in de bruidsschat

Hieronder staat een overzicht van de geurregels voor horecabedrijven die in de bruidsschat zitten:

  1. Voedselbereiding met keukenapparatuur
  2. Afvoerpijp of doelmatige ontgeuringsinstallatie
  3. Vetvangend filter
  4. Gezoneerd industrieterrein of bedrijventerrein met weinig gevoelige gebouwen

1) Voedselbereiding met keukenapparatuur

Er gelden geen geurregels voor een horecabedrijf dat alleen keukenapparatuur gebruikt. Toezicht en handhaving kan op basis van de specifieke zorgplicht.

2) Afvoerpijp of doelmatige ontgeuringsinstallatie

Het horecabedrijf heeft bij oprichting of bij wijziging van zijn activiteit de keuze uit:

  • een afvoerpijp 2 meter bovendaks binnen 25 meter van bebouwing
  • een ontgeuringsinstallatie

Als een gebouw (of een gedeelte van het gebouw) zich binnen 25 meter bevindt van de horeca, moet gekeken worden naar het hoogste punt van het gebouw. Dit geldt ook voor het eigen horecagebouw. Uiteindelijk is het doel het zorgen voor een betere verspreiding. Hiervoor is het hoogste punt van belang.

Het goed onderhouden van de ontgeuringsinstallatie valt onder de specifieke zorgplicht.

3) Vetvangend filter

Bij horecabedrijven die grillen, frituren of bakken in olie of vet, komen vette dampen vrij. Het bedrijf moet deze dampen daarom afvoeren via een vetvangend filter. Dit geldt niet voor het grillen met houtskool. Dit is niet nodig, omdat hierbij geen vette dampen vrijkomen.

Een vetvangend filter is een belangrijke voorbehandeling van vette gassen  voordat een ontgeuringsinstallatie ze kan behandelen.

Vetvangende filters zitten vaak in de afzuigkap of in ventilatieroosters in het plafond. Vetdeeltjes die een filter niet van tevoren afvangt, vervuilen de afvoerkanalen en technische installaties. Daardoor lopen onderhoudskosten sterk op. Daarnaast vormt een vetaanslag op de kanaalwanden een continue geurbron. Ook zonder dat er kookactiviteiten zijn.

Een vetvangend filter reduceert een deel van de geuremissie, maar niet geheel. Zo worden geurcomponenten die niet gebonden zijn aan vetdeeltjes maar zich in de gasfase bevinden, niet afgevangen. Ook is de grootte van de afgevangen vetdeeltjes afhankelijk van het gekozen filtertype. Hierdoor houdt een vetvangend filter niet altijd de kleinere vetdeeltjes tegen.

4) Gezoneerd industrieterrein of bedrijventerrein met weinig gevoelige gebouwen

Er gelden geen geurregels voor horeca op een gezoneerd industrieterrein of op een bedrijventerrein met minder dan 1 gevoelig gebouw per hectare.

Het begrip gezoneerd industrieterrein komt nog uit de Wet geluidhinder. Het gaat dan om een industrieterrein dat is opgedeeld in zones waar grote lawaaimakers mogen staan en zones waar dit niet mag.

Ontgeuringsinstallaties

Horeca kunnen geuremissie beperken door het plaatsen van een ontgeuringsinstallatie zoals een koolstoffilter. Belangrijk is dat de capaciteit van de ontgeuringsinstallatie is afgestemd op  de omvang van de geuremissie. Ook is goed onderhoud van belang om geurhinder te voorkomen.

Ontgeuringsinstallatie met ionisatie / ozoninjectie / plasmazuivering

Ionisatie of ozoninjectie voor geurverwijdering werkt meestal goed voor kleine moleculen. Grotere moleculen, bijvoorbeeld in vettige dampen, worden afhankelijk van de hoeveelheid ozon gesplitst in meerdere kleine moleculen. Van deze kleinere moleculen valt niet op voorhand te zeggen of de geurbelasting minder is of soms zelfs meer wordt. Gebruik van ionisatie of ozoninjectie in de horeca hoeft dus niet tot vermindering van de geurhinder te leiden. De praktijk moet dat uitwijzen. Meer informatie daarover is te vinden op InfoMil: Factsheet Ionisatie / Actieve zuurstofinjectie / Ozoninjectie / Plasmazuivering / AEROX.