Geur en instrumenten: programma

De gemeente of de provincie kan een programma opstellen met maatregelen rond geur.

Verplicht programma in EU-verband

De verplichte programma’s  zijn er om eisen uit EU-richtlijnen uit te voeren. Voor het aspect geur zijn er geen verplichte programma’s. De bevoegde gezagen bepalen zelf of ze hun beleid willen uitwerken in een programma.

Vrijwillig (onverplicht) programma

Een vrijwillig (onverplicht) programma kan gericht zijn op ontwikkeling van een bepaald gebied of op een specifiek onderdeel van de fysieke leefomgeving.

Het programma kan juridische, financieel-economische en/of communicatieve maatregelen bevatten. Dit kan voor geur een handig instrument zijn. Bijvoorbeeld voor de aanpak van geurhinder van particuliere houtkachels.

Voorbeeld

In een gemeente is veel geuroverlast van particuliere houtkachels. De gemeente wil dit probleem aanpakken door meer bewustwording bij burgers. Met name door het stimuleren van goed stookgedrag. Dit wil de gemeente doen door voorlichting en door tips voor goed stoken op hun eigen website. De gemeente legt deze maatregelen vast in een programma.

Verplicht programma bij overschrijding omgevingswaarde

De provincie of gemeente kan ervoor kiezen een lokale omgevingswaarde voor geur  vast te leggen in een omgevingsverordening of omgevingsplan. Bij (dreigende) overschrijding van deze lokale omgevingswaarde is een dergelijk programma verplicht.

Meer informatie