Gezondheid en omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning weigeren als deze zou leiden tot (mogelijk) ernstige nadelige gevolgen voor de gezondheid.

Weigeren van een omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag moet motiveren dat er 'bijzondere omstandigheden' zijn als ze een omgevingsvergunning weigert. Dit staat in artikel 5.32 van de Omgevingswet. Het kan daarbij gaan om onzekere risico's voor de gezondheid. Het bevoegd gezag moet dan goed motiveren waarom het de vergunning uit voorzorg weigert.

Bestaande vergunningen

Voor bestaande vergunningen richt artikel 5.42 lid 3 van de Omgevingswet zich op het belang van de gezondheid. Het bevoegd gezag kan zo nodig voorschriften wijzigen of de vergunning intrekken. Dit om de gezondheid te beschermen met passende preventieve maatregelen. In paragraaf 8.10.2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) is dit verder uitgewerkt. Hier staan de specifieke redenen voor het wijzigen of intrekken van een vergunning.