Gezondheid in de omgevingsvisie

In een omgevingsvisie staan de hoofdlijnen van het beleid voor de fysieke leefomgeving. Rijk, provincies en gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze het aspect gezondheid invullen in de omgevingsvisie.

Rekening houden met milieubeginselen

De omgevingsvisie moet rekening houden met de milieubeginselenvoorzorg, preventief handelen, bronbestrijding en de vervuiler betaalt (artikel 3.3 Omgevingswet).

Gezondheidsdoelen aangeven

Het biedt voordelen om al in de omgevingsvisie de doelen en het kader voor gezondheid aan te geven. En helder te maken wanneer dit relevant is. Dan wordt duidelijk welke maatregelen de overheid moet uitwerken. Bijvoorbeeld in het omgevingsplan. Ook maakt het de motivering van een omgevingsplan of programma eenvoudiger en goedkoper.

Samenwerken en kennis opbouwen

Het thema gezondheid raakt aan veel beleidsvelden, organisaties, bewoners en gebruikers. Het is dus belangrijk om samen te werken en al vroeg de verschillende wensen en belangen te kennen.