Zoeken in deze site

Begrip: Milieubeginselen

Artikel 191 van het ‘Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie’ kent 4 milieubeginselen. Dit zijn:

  • het voorzorgsbeginsel
  • het beginsel van preventief handelen
  • het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron bestreden moeten worden en
  • het beginsel dat de vervuiler betaalt

Met deze 4 beginselen moet in de omgevingsvisie expliciet rekening worden gehouden. De milieubeginselen dragen samen met de algemene rechtsbeginselen bij aan de kwaliteit van beleid en regelgeving en aan het vinden van een goede balans tussen bescherming en benutting van de fysieke leefomgeving. (Artikel 23.6 en 3.3 Ow.)

Begrip: Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving.

Het Rijk, de provincie en de gemeente stellen omgevingsvisies op met het oog op het bereiken van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet.

De omgevingsvisie heeft betrekking op alle terreinen van de fysieke leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat onder andere in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel. Lees meer over de omgevingsvisie.