Idee

Je ervaart een probleem, hebt een idee, werkt aan een visie

Constateer je als bewoner of ondernemer een knelpunt dat om een oplossing vraagt? Zie je kansen voor de ontwikkeling van een gebied of gebouw? Werk je als overheid aan een omgevingsvisie?

In alle gevallen richt de samenwerking zich op een gewenste eindbestemming. Bijvoorbeeldde identiteit van het gebied ophalen. En op het vertrekpunt: de waarden waar ieder op aangesproken wil worden.

Participatiedoel

Je wilt perspectieven en toekomstbeelden ophalen bij allerlei gebruikers in een gebied. Of je werkt aan commitment voor de langetermijnvisie van een gebied en de keuzes die daarbij horen.

Doelgroepen

Gebruikers als bewoners, bezoekers, ondernemers, beleidsmedewerkers,
gebiedskenners en regionale partners werken mee aan de visie of leveren input.

Waar richt de participatie zicht op?

  • identiteit, DNA van een gebied
  • dominante waarden
  • associaties en beelden
  • situatieschetsen en scenario’s
  • bedenken van strategieën

Werkvormen

In de ideefase gebruik je werkvormen die helpen om je een beeld te vormen van de dominante waarden in of het DNA van een gebied. Daarvoor ga je op pad met associatiekaarten, situatieschetsen of scenario's.


Ideefase

Gebiedspaspoort Capelle

Voor 9 ontwikkellocaties stelde de gemeente Capelle voor bewoners en ondernemers een 'gebiedspaspoort' op. "Hierin staan de ambities en gewenste kaders voor bijvoorbeeld de bebouwing, openbare ruimte en leefkwaliteit van een locatie. Alles op basis van de inbreng van de stakeholders op die locatie."