Relatie maatschappelijke opgaven en Omgevingswet

Overheden staan voor enorme uitdagingen om de vraagstukken van deze tijd aan te pakken. De instrumenten van de Omgevingswet zijn hulpmiddelen om deze opgaven uit te werken.

Maatschappelijke opgaven in de omgevingsvisie

Het omgevingswetinstrument waarin een overheid de belangrijkste maatschappelijke opgaven benoemt, is de omgevingsvisie. Daar komen allerlei vraagstukken samen die de overheid voorheen sectoraal regelde.

In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) heten maatschappelijke opgaven strategische opgaven. De NOVI benoemt er 4:

  • duurzame en concurrerende economie
  • klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving
  • bereikbare woon- en werkomgeving
  • waardevolle leefomgeving

In diverse andere omgevingswetinstrumenten staat de uitwerking van de beleidsdoelen van de omgevingsvisies.

Relatie maatschappelijke opgaven en fysieke leefomgeving

Overigens zijn er ook maatschappelijke opgaven die geen relatie lijken te hebben met de fysieke leefomgeving. Denk aan onderwerpen als integratie, problematische schulden, eenzaamheid, huiselijk geweld of verwarde personen. Maar die relatie is vaak toch aanwijsbaar. Bijvoorbeeld de relatie met gezonde fysieke leefomgeving. Een gezonde omgeving met veel groen, speelterreinen en bankjes zal ook de sociale cohesie bevorderen, ontmoetingen stimuleren en een gunstige uitwerking hebben op eenzaamheid. Dat is ook precies de reden waarom een omgevingsvisie een integraal karakter moet hebben.