Natuur in de omgevingswet

De Omgevingswet regelt het belang van natuur als onderdeel van de fysieke leefomgeving. Hiermee regelt de Omgevingswet ook het belang van het welzijn van de mens.

Natuur is van belang voor:

  • het welzijn en welbevinden van mensen, bijvoorbeeld in de vorm van recreatie
  • de economie, bijvoorbeeld voor bescherming en bestuiving van gewassen en als bron voor medicijnen
  • de veiligheid en bescherming van de mens, bijvoorbeeld voor buffers tegen overstromingen

Daarbij komt dat de natuur ook waarde in zichzelf heeft, los van het nut voor mensen. De Omgevingswet borgt en verbetert de bescherming van bestaande natuurkwaliteiten en breidt deze zo nodig uit.

Bescherming gebieden

Verschillende wetsinstrumenten beschermen aangewezen gebieden in Nederland.

Bescherming soorten

Verschillende wetsinstrumenten beschermen wilde inheemse dier- en plantensoorten.

Bescherming houtopstanden

Wat houtopstanden zijn en waarom verschillende wetsinstrumenten ze beschermen.

Handel planten en dieren

Voor behoud van biodiversiteit is regulering van handel in dier- en plantensoorten en producten nodig.

Activiteiten natuur

Binnen natuurbescherming zijn er 3 activiteiten met of zonder omgevingsvergunning.

Dit verandert er

Veranderde benamingen en procedures in vergelijking met de Wet natuurbescherming (Wnb).